Powierzchnia sal w przedszkolu. Czy regulują ją normy prawne?

Powierzchnia sali w przedszkolu - przepisy prawne
Powierzchnia sali w przedszkolu – przepisy prawne

Artykuł 168 prawa oświatowego mówi, że spełnienie wymagań dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy, przy rejestracji przedszkola czy szkoły, potwierdza się przez dołączenie pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego. Na tym tle pojawiają się Państwa wątpliwości, przed wszystkim w zakresie powierzchni sal w przeliczeniu na jednego wychowanka. Ile metrów przypada na jedno dziecko w przedszkolu?

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Jakie normy prawa regulują powierzchnię sal w przedszkolu?

Nie są mi znane normy prawa bezpośrednio odnoszące się do powierzchni sal w przedszkolach. W ostatnim czasie kwestie te, ale jedynie na czas epidemii, określone zostały w treści wytycznych GIS.

stwierdziła mecenas Beata Patoleta

Zwrot niedopłaconej dotacji nie podlega rozliczeniu

Przedszkole. Rozporządzenie mówi o warunkach technicznych i nasłonecznieniu

Normy odnoszące się do warunków technicznych i lokalizacyjnych, jakie powinno spełniać przedszkole zawarte są w treści rozporządzenie ministra infrastruktury. Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W jego treści paragraf 51 wskazuje, że budynek i pomieszczenia powinny mieć zapewnioną wentylację lub klimatyzację, stosownie do ich przeznaczenia. Paragrafy od 57 do 60 regulują kwestie nasłonecznienia. Rozporządzenie nie zawiera zatem norm odnoszących się do powierzchni przedszkola.

Ranking 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce. Beata Patoleta na 40. miejscu!

Nie należy automatycznie stosować norm dotyczących innych kwestii

Wydając  decyzje dotyczące powierzchni, inspektorzy sanitarni kierują się, w mojej ocenie niezasadnie, normami zawartymi w treści rozporządzenia Ministra edukacji narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r.. (Rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania)  Jest rozporządzenie, wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 32 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe, ale nie dotyczy przedszkoli, a innych form wychowania przedszkolnego. Na  portalach oświatowych autorzy opierają się na tym rozporządzeniu, w mojej ocenie niesłusznie. W orzecznictwie, akie automatyczne przyjmowanie norm regulujących inne jest traktowane negatywnie.

Audyt a kontrola. Ustawa nie przewiduje audytu w niesamorządowych jednostkach oświatowych!

NSA wskazuje, że nie może być mowy o analogii

W treści wyroku WSA w Lublinie (III SA/Lu 777/13) sąd wskazuje, co prawda, że skoro rozporządzenie dotyczące innych form wychowania wskazuje daną liczbę dzieci na m2, to warunki w przedszkolu niepublicznym nie mogą być gorsze.  Wyrok ten został jednak uchylony przez NSA (II OSK 1785/14). NSA wskazał, że nie może być mowy o analogii. NSA wskazał też, że skoro Sanepid wydał opinię, to musi przedstawić argumentację.  Wyjaśnić, dlaczego przyjął daną liczbę dzieci, z czego wynika takie stanowisko. Stosowanie analogii do treści rozporządzenia jest nieuzasadnione.  Należy w tym miejscu wspomnieć, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Jak założyć przedszkole, szkołę lub inną jednostkę oświatową? O czym pamiętać?

Naczelny Sąd Administracyjny o powierzchni sal w przedszkolu

Ma rację strona skarżąca kasacyjnie, że kwestia dopuszczalnej liczby dzieci w przedszkolu nie została sprecyzowana przez ustawodawcę. Jednak, jeżeli nie ma takich przepisów, to nie oznacza, że taka norma nie wynika z obowiązujących przepisów prawa. Wypełnienie obowiązującego porządku prawnego taką normą prawną wymaga jednak przeprowadzenia odpowiedniego procesu wykładni prawa, co w okolicznościach tej sprawy nie może polegać wyłącznie na analogicznym zastosowaniu przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, a w szczególności § 4 pkt 1 lit. a i b, które nie dotyczy przedszkoli. Dopuszczalna ilość osób w placówce oświatowej to nie tylko problem jednego przedszkola. Dotyczy to bowiem wszystkich placówek oświatowych w Państwie. A zatem tym bardziej kwestia ta wymaga pogłębionej analizy, której w tej sprawie organy nadzoru sanitarnego nie dokonały, a za nimi nie uczynił tego też Sąd Administracyjny. Konkretne ograniczenia powinny wynikać z przepisów obowiązującego prawa. W sprawie tej nie dokonano takiej analizy obowiązującego porządku prawnego, czy z uwagi na obowiązuje wymagania sanitarne lub inne można konkretnie wskazać dopuszczalną liczbę dzieci w przedszkolu. W tej sprawie organy nadzoru sanitarnego powinny posiłkować się zatem takimi normami z zakresu bezpieczeństwa sanitarnego, z których będzie można wywieść konkretną metodę wyznaczenia dopuszczalnej liczby dzieci w placówce oświatowej.

Zmiana organu uprawnionego do kontroli dotacji. Wniosek do MEiN

Decyzja o powierzchni sal w przedszkolu może być zakwestionowana

Tym samym, w każdym konkretnym przypadku okoliczności te winny zostać wykazane. Jeżeli strona nie stosuje się do treści opinii, bo nie zgadza się z jej treścią, organ wydaje decyzję. Ona może być przedmiotem oceny w normalnym toku instancji.  Opiniuje ją organ nadrzędny nad tym, który wydaje decyzję, a następnie poddana zostaje ocenie sądu administracyjnego pod względem zgodności z prawem. Oceniana jest również przez pryzmat warunków obowiązujących w przedszkolach samorządowych. Tu bez wątpienia do Państwa należy również kwestia dowodowa.

Dotacja oświatowa dla przedszkola w wakacje

Domagaj się normy prawnej, która stanowiła podstawę decyzji!

W sprawie II OSK 1785/14 najpierw została wydana opinia. Później, w wyniku niezastosowania się do treści opinii przez placówkę, została wydana decyzja o nakazaniu dostosowania liczby dzieci do warunków technicznych placówki. Otworzyło to drogę do kontroli decyzji w toku instancji. Warto zatem zwracać uwagę i domagać się wskazania konkretnej normy prawnej, która stanowiła podstawę wydania opinii w określonej treści.

Zapraszamy na fanpage Kancelarii