„Podróże z klasą” – 60 milionów dofinansowania na wycieczki szkolne

Dzieci na wycieczce
Program „Podróże z klasą” – dofinansowanie na wycieczki dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych [fot.shutterstock/HurstPhoto]

Już od 19 czerwca 2024 organy prowadzące publicznych i niepublicznych szkół będą mogły składać wnioski o dofinansowanie na organizację wycieczek dla uczniów. Program ma na celu uatrakcyjnienie nauki poprzez umożliwienie uczniom praktycznego odkrywania kultury i nauki. Szkoły mogą liczyć na wsparcie w wysokości do 20 tysięcy złotych w przypadku wycieczki dwudniowej do 50 tysięcy złotych w przypadku wycieczki pięciodniowej.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Podróże z klasą. Nabór wniosków od 19 czerwca 2024

Zgodnie z informacjami MEN nabór wniosków rozpocznie się o godzinie 10.00 19 czerwca 2024. Zgłoszenia będzie mógł dokonać organ prowadzący szkołę na wniosek dyrektora. Takie wnioski do organów prowadzących dyrektorzy mogą składać już od 29 maja 2024.

„Kto ty jesteś? – Polak mały” – 10 milionów złotych na aktywności dla przedszkolaków

Gdzie złożyć wniosek w programie „Podróże z klasą”?

Wnioski składa się w systemie teleinformatycznym, przez Strefę Pracownika SIO (dostępny dla użytkowników Systemu Informacji Oświatowej, którzy posiadają aktywne upoważnienia do aplikacji SIO).

Podróże z klasą – szkoły niesamorządowe

W przypadku Wnioskodawcy niebędącego JST (osoby prawne inne niż JST, osoby fizyczne) wypełniony formularz ogólny i wniosek o dofinansowanie wycieczki składany jest przez dyrektora szkoły lub inną osobę upoważnioną przez organ prowadzący tę szkołę. Osoba ta składa w systemie teleinformatycznym oświadczenie, że została upoważniona przez organ prowadzący szkołę, której dotyczy wniosek o dofinansowanie wycieczki, do złożenia formularza ogólnego i wniosku oraz składania oświadczeń woli.

Podróże z klasą – szkoły samorządowe

W przypadku kiedy Wnioskodawcą jest organ, będący jednostką samorządu terytorialnego (JST), w systemie składa on wypełniony formularz ogólny i wniosek o dofinansowanie wycieczki – w przypadku osoby upoważnionej przez organ (np. pracownik organu) należy załączyć stosowne pełnomocnictwo (wzór poniżej).

W imieniu organu prowadzącego szkołę. Do oświadczenia załącza stosowne pełnomocnictwo:

Wraz z formularzem ogólnym Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że:

 • przyznane środki finansowe nie będą stanowiły dla wnioskodawcy pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.);
 • zadanie nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
 • informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym;
 • wnioskodawca wyraża zgodę na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
 • nie zalega z wpłatami z tytułu należności podatkowych (nie dotyczy JST);
 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (nie dotyczy JST).

Dlaczego dotacja przedszkolna w gminie spadła lub wzrosła tylko symbolicznie?

Ile wniosków może złożyć organ prowadzący szkołę?

Liczba wniosków, które można złożyć w imieniu konkretnej szkoły, limitowana jest liczbą uczęszczających do niej uczniów. Organ prowadzący może złożyć :

1) w przypadku szkoły podstawowej:

 •  liczącej do 200 uczniów – nie więcej niż trzy wnioski (w tym nie więcej niż jeden wniosek dla klas I-III, jeden wniosek dla klas IV-VI i jeden
  wniosek dla klas VII i VIII)
 •  liczącej od 201 do 400 uczniów – nie więcej niż sześć wniosków (w tym nie więcej niż dwa wnioski dla klas I-III, dwa wnioski dla klas IV-VI i dwa
  wnioski dla kas VII i VIII)
 •  liczącej więcej niż 400 uczniów – nie więcej niż dziewięć wniosków (w tym nie więcej niż trzy wnioski dla klas I-III, trzy wnioski dla klas IV-VI i trzy wnioski dla klas VII i VIII)

2) w przypadku szkoły ponadpodstawowej:

 • liczącej do 200 uczniów – nie więcej niż dwa wnioski
 • liczącej od 201 do 400 uczniów – nie więcej niż cztery wnioski
 • liczącej więcej niż 400 uczniów – nie więcej niż sześć wniosków.

W przypadku szkół podstawowych i ponadpodstawowych wchodzących w skład zespołu wnioski składa się w odniesieniu do poszczególnych szkół z uwzględnieniem warunków określonych w pkt 1 i 2

Babciowe – świadczenie 1500 złotych na dziecko w programie Aktywny Rodzic

Zasady dofinansowania w programie Podróże z klasą

Dofinansowanie przyznawane jest przez Ministra w formie dotacji celowej, a środki finansowe przeznaczane są na finansowanie wycieczek szkolnych. Warunkiem dofinansowania jest to, że w wycieczce musi wziąć udział minimum 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może być wyższy niż 250 złotych na dobę. W ramach wycieczki dofinansowanej z programu obowiązkowym punktem edukacyjnym jest odwiedzenie lub skorzystanie z oferty wybranych przez wnioskodawcę miejsc spośród: muzeów, galerii sztuki, teatrów, oper, filharmonii, centrów nauki, skansenów, innych instytucji kultury. Wycieczki organizowane w ramach przedsięwzięcia mogą odbywać się w okresie od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2024/2025 do dnia 15 grudnia 2024.

W ramach „Podróże z klasą” finansowaniu podlegają wycieczki:

 • w przypadku wycieczki dwudniowej – w wysokości do 20 000 zł;
 • w przypadku wycieczki trzydniowej – w wysokości do 30 000 zł;
 • w przypadku wycieczki czterodniowej – w wysokości do 40 000 zł;
 • w przypadku wycieczki pięciodniowej –  w wysokości do 50 000 zł.

Kto może się zgłosić o dofinansowanie w ramach programu „Podróże z klasą”

Z programu Podróże z klasą mogą skorzystać szkoły podstawowe, ponadpodstawowe w tym licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, branżowe szkoły II stopnia, szkoły specjalne przysposabiające do pracy, dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły artystyczną realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego. Wnioski składane są przez ich organy prowadzące, czyli: jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

60 milionów złotych na wycieczki dla uczniów

Na potrzeby programu „Podróże z klasą” ministerstwo przeznaczyło w 2024 roku 60 milionów złotych. Środki mogą zostać wykorzystane na wydatki uwzględnione w kalkulacji wycieczki: koszty przejazdu, bilety wstępu, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników wyjazdu. Ze środków otrzymanych w ramach dofinansowania może zostać sfinansowane do 100 procent kosztów wycieczki. Nie dotyczy to jednak prowizji podmiotu zewnętrznego organizującego wycieczkę, ta musi być sfinansowana w całości ze środków własnych wnioskodawcy.

Ze środków z programu „Podróże z klasą” nie mogą być finansowane:

 • koszty pośrednie realizacji zadania
 • koszty zakupu środków trwałych
 • wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody, premie i dodatkowe uposażenie pracowników, w tym nauczycieli
 • koszty badań pracowników, w tym nauczycieli
 • podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której może on zostać odzyskany na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361)
 • odsetki karne, mandaty, kary, kwoty dłużne, itp.

Podział środków z programu „Podróże z klasą” – województwa

Środki przeznaczone na finansowanie programu „Podróże z klasą” w 2024 r. podzielone są na województwa w następujący sposób:

 • DOLNOŚLĄSKIE – 4352382 zł
 • KUJAWSKO-POMORSKIE – 3125324 zł
 • LUBELSKIE – 3078471 zł
 • LUBUSKIE – 1575499 zł
 • ŁÓDZKIE – 3590644 zł
 • MAŁOPOLSKIE – 5571039 zł
 • MAZOWIECKIE – 9436745 zł
 • OPOLSKIE – 1335623 zł
 • PODKARPACKIE – 3226605 zł
 • PODLASKIE – 1729804 zł
 • POMORSKIE – 3985389 zł
 • ŚLĄSKIE – 6719223 zł
 • ŚWIĘTOKRZYSKIE – 1716436 zł
 • WARMIŃSKO-MAZURSKIE 2069234 zł
 • WIELKOPOLSKIE – 6048864 zł
 • ZACHODNIOPOMORSKIE – 2438718 zł

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie