Przedszkola i żłobki otwarte od 6 maja 2020!

Podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawicki poinformował, że przedszkola  i żłobki zostaną ponownie otwarte już 6 maja 2020. Według zaleceń MEN i GIS to przedszkola powinny zadbać by w placówkach „w miarę możliwości” zachowane zostały zasady bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa. Czy wznowienie zajęć w przedszkolach jest obowiązkowe? Jakie wytyczne zawarte są w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej?

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Otwarcie przedszkoli i żłobków 6 maja 2020

Otwarcie przedszkoli, przedszkoli specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, żłobków, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych od 6 maja 2020 roku.

Rozporządzenie MEN z 29 kwietnia 20202

Rozporządzeniem z 29 kwietnia 2020 roku Minister Edukacji Narodowej zmienił treść Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ten sposób, że czasowe ograniczenie jednostek systemu oświaty nie obejmuje od 6 maja 2020 roku:

  • przedszkoli
  • inny form wychowani przedszkolnego
  • poradni psychologiczno pedagogicznych
  • oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
  • przedszkoli specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Oznacza to również, że w tych jednostkach sytemu oświaty nie prowadzi się od 6 maja kształcenia na odległość, na co wprost wskazuje § 3a ust. 1.

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego

W zakresie wytycznych co do sposobu funkcjonowania rozporządzenie wskazuje, że  stosuje się przepisy odrębne dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a w przypadku przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – także wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Praktyki zawodowe uczniów

Jednocześnie od dnia 4 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji praktyk zawodowych przez uczniów szkół policealnych u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica oraz  w okresie od dnia 4 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. kształcenie praktyczne realizowane w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych może być realizowane w miejscu prowadzenia danej formy pozaszkolnej po uzyskaniu zgody słuchacza lub uczestnika danej formy pozaszkolnej, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza lub uczestnika – po uzyskaniu zgody jego rodzica.

Webinar poświęcony otwarciu placówek 04.05.2020

W poniedziałek o godzinie 18 przeprowadzimy dla Państwa webinar, w toku którego omówimy owe odrębne przepisy oraz wytyczne i procedury związane z funkcjonowaniem żłobków i przedszkoli od 6 maja 2020 roku z uwzględnieniem norm dotyczących prawa do dotacji w przypadku podjęcia decyzji przez organ prowadzący o dalszym zawieszeniu, która w mojej ocenie może być bardzo wątpliwa i dość ryzykowna.

Rejestracja na spotkanie [04.05 g.18.00] >>>