Odpowiedzialność karna osób kierujących niepublicznymi jednostkami oświatowymi za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków

Przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków
Przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków

Nowelizacja prawa oświatowego wprowadza odpowiedzialność karną osób kierujących niepublicznymi jednostkami objętymi systemem oświaty, żłobkami, klubami dziecięcymi, jednostkami instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówkami wsparcia dziennego. Osoby, które kierując jednostką organizacyjną, przekroczą swoje uprawnienia lub nie dopełnią obowiązków dotyczących opieki, lub nadzoru nad dziećmi i młodzieżą zagrożone będą karą do 3 lat pozbawienia wolności.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Odpowiedzialność karna w przypadku przekroczenia uprawnień

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji zakładający zmiany w trzech ustawach: Ustawie – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku, Ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 04 lutego 2011 roku oraz w Ustawie o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 roku. Zmiany dotyczącą wprowadzenia odpowiedzialności karnej osób kierujących niepublicznymi jednostkami oświatowymi w przypadku przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w zakresie opieki, lub nadzoru nad dziećmi i młodzieżą. Po nowelizacji przepisy obejmą także podmioty, kierujące niepublicznymi jednostkami. Obecne przepisy pozwalają jedynie, na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków w zakresie opieki, lub nadzoru nad dziećmi i młodzieżą – kierowników tychże jednostek będących funkcjonariuszami publicznymi. Nowelizacja wprowadza natomiast możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osoby kierujące niepublicznymi jednostkami objętymi systemem oświaty, żłobkami, klubami dziecięcymi, jednostkami instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówkami wsparcia dziennego. Tym samym na mocy niniejszej nowelizacji nastąpi zrównanie osób kierujących niepublicznymi jednostkami oświatowymi z kierownikami publicznych jednostek oświatowych będących funkcjonariuszami publicznymi w zakresie penalizacji zachowań zarówno podmiotów kierujących publicznymi, jak i niepublicznymi jednostkami oświatowymi, dotyczących przekroczenia uprawnień, lub niedopełnienia obowiązków w zakresie opieki nadzoru nad dziećmi i młodzieżą.

Przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków

Stosując przez analogię regulację dotyczącą przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez kierowników publicznych jednostek oświatowych będących funkcjonariuszami publicznymi do osób kierujących niepublicznymi jednostkami oświatowymi należy wskazać, że z przekroczeniem uprawnień będziemy mieli do czynienia wówczas, gdy osoba kierująca niepubliczną jednostką oświatową
podejmie czynności nieleżące w granicach jej kompetencji (przekroczenie zakresu czynności służbowych, do których wykonania podmiot kierujący niepubliczną placówką oświatową jest uprawniony), z kolei z niedopełnieniem obowiązków wówczas, gdy osoba kierująca niepubliczną jednostką oświatową zaniecha podjęcia czynności, do których podjęcia była zobligowana bądź wykona obligatoryjne czynności w sposób nienależyty lub niedbały. Niedopełnienie obowiązków może także polegać na podjęciu przez osobę kierującą niepubliczną placówką oświatową czynności, podczas gdy obowiązek spoczywający na podmiocie kierującym polegał na powstrzymaniu się od podjęcia właśnie tych czynności. Oczywiście wszystkie zachowania polegające na działaniu bądź zaniechaniu działania, które można ujmować w kategoriach inkryminowanego przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez kierowników niepublicznych jednostek oświatowych muszą dotyczyć sfery opieki, lub nadzoru nad dziećmi i młodzieżą.

Decyzja administracyjna, a nie protokół — podstawą żądania zwrotu kwoty dotacji oświatowej

Kara – do trzech lat pozbawienia wolności

Nowelizacją w/w Ustaw wprowadzona zostanie kara pozbawienia wolności do lat 3 dla osób, które kierując jednostką organizacyjną, przekraczają swoje uprawnienia lub nie dopełniają obowiązków dotyczących opieki, lub nadzoru nad dziećmi i młodzieżą. Jeżeli następstwem będzie śmierć małoletniego, ciężki uszczerbek na jego zdrowiu, doprowadzenie do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności – sprawca będzie podlegał karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, o czym oczywiście będziemy na bieżąco Państwa informować.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie