Obowiązek dowozu dzieci do szkoły i przedszkola. Liczy się nie tylko odległość

Obowiązek dowozu dzieci do szkoły i przedszkola
Obowiązek dowozu dzieci do szkoły i przedszkola

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie podzielił argumentację naszej Kancelarii w dwóch sprawach dotyczących odmowy zorganizowania dowozu dla uczniów niepublicznej szkoły i przedszkola. Sprawa dotyczyła dwójki dzieci, objętych kształceniem specjalnym. Samorządy odmówiły im dowozu do placówek, które zapewniały skuteczną realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego! Możliwość skutecznej pomocy w tego typu sprawach daje nam ogromną satysfakcję!

Zwrot niedopłaconej dotacji nie podlega rozliczeniu

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Dowóz dziecka jedynie do najbliższej szkoły, przedszkola?

Samorządy opierały się na stwierdzeniu, że zobowiązane są do dowozu tych dzieci do najbliższej placówki. Ich zdaniem jedynym kryterium jest w tej kwestii odległość. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie podzielił takiej interpretacji przepisów i uznał odmowę za bezskuteczną.

Ranking 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce. Beata Patoleta na 40. miejscu!

Dowóz do przedszkola. Ważna jest tez baza dydaktyczna i możliwość realizacji zaleceń

To niezwykle istotne rozstrzygnięcia. Badając kryterium najbliższej placówki należy według nich uwzględnić jej bazę dydaktyczną oraz możliwości realizacji zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Okoliczności te należy badać w sposób merytoryczny, a nie wyłącznie formalny. Odmowa zorganizowania dowozu, z uwagi na to, że do placówki prowadzonej przez powiat jest 15 km, a do placówki niepublicznej 17 km, oceniając z punktu widzenia zasad współżycia społecznego, jest niesprawiedliwa.

Audyt a kontrola. Ustawa nie przewiduje audytu w niesamorządowych jednostkach oświatowych!

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do szkoły, przedszkola

Zgodnie z art. 39 ust. 4 pkt. 1 ustawy Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia. Obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dotyczy także dowozów dla niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym określa art. 32 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe.

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Zakończenie roku szkolnego w przedszkolu lub szkole. Zasady organizacji uroczystości

Dowóz do szkoły, przedszkola to zadanie własne gminy

Zapewnienie transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola lub szkoły jest zadaniem własnym gminy, jednym z zadań oświatowych. Na kanwie powyższego przepisu pojawia się wątpliwość, w jaki sposób należy rozumieć pojęcie „najbliższej placówki”.

Nie należy mieć na względzie tylko geograficzne położenie placówki, lecz także posiadanie właśnie przez taką placówkę warunków umożliwiających prawidłowe kształcenie dziecka z konkretnym rodzajem niepełnosprawności.

Wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 27.04.2017 r. w sprawie III SA/Kr 183/17 dokonując wykładni pojęcia „najbliższego przedszkola”.

Jak założyć przedszkole, szkołę lub inną jednostkę oświatową? O czym pamiętać?

Dowóz do szkoły. Ważne jest dobro dziecka i jego potrzeby

Istotne znaczenie ma dobro dziecka oraz jego potrzeby. Położenie geograficzne placówki ma istotne znaczenie dopiero wtedy, gdy placówki edukacyjne posiadają taką samą możliwość odnośnie urzeczywistnienia zaleceń. Tych, wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Może to być nawet szkoła lub przedszkole w innym województwie

WSA w Lublinie w wyroku z dnia 24 października 2019 roku w sprawie o sygn. akt: III SA/Lu 223/19. „Nie jest zatem wykluczone, że za najbliższą jednostkę, o której mowa w art. 32 ust. 6 ustawy uznane będzie przedszkole znajdujące się na terenie innej gminy, a nawet powiatu lub województwa. Jeżeli na terenie gminy, w której dziecko niepełnosprawne mieszka, w najbliższej geograficznie odległości nie byłoby placówki zapewniającej dziecku niepełnosprawnemu realizację zaleceń dotyczących jego wychowania i kształcenia, wydanych z uwagi na stwierdzone niepełnosprawności dziecka”.

Dotacja oświatowa dla przedszkola w wakacje

Indywidualna ocena warunków zapewnienie prawidłowego kształcenia

Podobnie w wyroku z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie III SA/Gd 897/18 wypowiedział się WSA w Gdańsku. Na „Bliskość” (szkoły, przedszkola, ośrodka) składa się nie tylko element położenia geograficznego (a więc odległość placówki od miejsca zamieszkania niepełnosprawnego dziecka). Ważny jest również element posiadania przez daną placówkę warunków umożliwiających prawidłowe kształcenie dzieci z konkretnym rodzajem niepełnosprawności. Przy czym, drugi element powinien być oceniany indywidualnie w świetle orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (lub orzeczenia o niepełnosprawności danego dziecka)”.

Poglądy judykatury nie pozostawiają wątpliwości. Kryterium „najbliższej placówki” należy badać nie tylko w oparciu o kryterium odległości. Bardzo ważne są też warunki umożliwiające prawidłowe kształcenie dzieci z konkretnym rodzajem niepełnosprawności.

Zobacz też:

Kontrola dotacji oświatowej. Prawo do korekty rozliczenia dotacji

Zmiana organu uprawnionego do kontroli dotacji. Wniosek do MEiN

Kancelaria Adwokacka Adwokat Beata Patoleta na facebook.pl