Obowiązek dowozu dzieci do szkoły i przedszkola. Liczy się nie tylko odległość

Obowiązek dowozu dzieci do szkoły i przedszkola
Obowiązek dowozu dzieci do szkoły i przedszkola

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie podzielił argumentację naszej Kancelarii w dwóch sprawach dotyczących odmowy zorganizowania dowozu dla uczniów niepublicznej szkoły i przedszkola. Sprawa dotyczyła dwójki dzieci, objętych kształceniem specjalnym. Samorządy odmówiły im dowozu do placówek, które zapewniały skuteczną realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego! Możliwość skutecznej pomocy w tego typu sprawach daje nam ogromną satysfakcję!

Zwrot niedopłaconej dotacji nie podlega rozliczeniu

Dowóz jedynie do najbliższej placówki?

Samorządy opierały się na stwierdzeniu, że zobowiązane są do dowozu tych dzieci do najbliższej placówki. Ich zdaniem jedynym kryterium jest w tej kwestii odległość. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie podzielił takiej interpretacji przepisów i uznał odmowę za bezskuteczną.

Ranking 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce. Beata Patoleta na 40. miejscu!

Ważna jest tez baza dydaktyczna i możliwość realizacji zaleceń

To niezwykle istotne rozstrzygnięcia. Badając kryterium najbliższej placówki należy według nich uwzględnić jej bazę dydaktyczną oraz możliwości realizacji zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Okoliczności te należy badać w sposób merytoryczny, a nie wyłącznie formalny. Odmowa zorganizowania dowozu, z uwagi na to, że do placówki prowadzonej przez powiat jest 15 km, a do placówki niepublicznej 17 km, oceniając z punktu widzenia zasad współżycia społecznego, jest niesprawiedliwa.

Audyt a kontrola. Ustawa nie przewiduje audytu w niesamorządowych jednostkach oświatowych!

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu

Zgodnie z art. 39 ust. 4 pkt. 1 ustawy Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia. Obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dotyczy także dowozów dla niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym określa art. 32 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe.

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Powierzchnia sal w przedszkolu. Czy regulują ją normy prawne?

Dowóz do szkoły to zadanie własne gminy

Zapewnienie transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola lub szkoły jest zadaniem własnym gminy, jednym z zadań oświatowych. Na kanwie powyższego przepisu pojawia się wątpliwość, w jaki sposób należy rozumieć pojęcie „najbliższej placówki”.

Nie należy mieć na względzie tylko geograficzne położenie placówki, lecz także posiadanie właśnie przez taką placówkę warunków umożliwiających prawidłowe kształcenie dziecka z konkretnym rodzajem niepełnosprawności.

Wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 27.04.2017 r. w sprawie III SA/Kr 183/17 dokonując wykładni pojęcia “najbliższego przedszkola”.

Jak założyć przedszkole, szkołę lub inną jednostkę oświatową? O czym pamiętać?

Dowóz do szkoły. Ważne jest dobro dziecka i jego potrzeby

Istotne znaczenie ma dobro dziecka oraz jego potrzeby. Położenie geograficzne placówki ma istotne znaczenie dopiero wtedy, gdy placówki edukacyjne posiadają taką samą możliwość odnośnie urzeczywistnienia zaleceń. Tych, wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Może to być nawet placówka w innym województwie

WSA w Lublinie w wyroku z dnia 24 października 2019 roku w sprawie o sygn. akt: III SA/Lu 223/19. „Nie jest zatem wykluczone, że za najbliższą jednostkę, o której mowa w art. 32 ust. 6 ustawy uznane będzie przedszkole znajdujące się na terenie innej gminy, a nawet powiatu lub województwa. Jeżeli na terenie gminy, w której dziecko niepełnosprawne mieszka, w najbliższej geograficznie odległości nie byłoby placówki zapewniającej dziecku niepełnosprawnemu realizację zaleceń dotyczących jego wychowania i kształcenia, wydanych z uwagi na stwierdzone niepełnosprawności dziecka”.

Dotacja oświatowa dla przedszkola w wakacje

Indywidualna ocena warunków zapewnienie prawidłowego kształcenia

Podobnie w wyroku z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie III SA/Gd 897/18 wypowiedział się WSA w Gdańsku. Na “Bliskość” (szkoły, przedszkola, ośrodka) składa się nie tylko element położenia geograficznego (a więc odległość placówki od miejsca zamieszkania niepełnosprawnego dziecka). Ważny jest również element posiadania przez daną placówkę warunków umożliwiających prawidłowe kształcenie dzieci z konkretnym rodzajem niepełnosprawności. Przy czym, drugi element powinien być oceniany indywidualnie w świetle orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (lub orzeczenia o niepełnosprawności danego dziecka)”.

Poglądy judykatury nie pozostawiają wątpliwości. Kryterium „najbliższej placówki” należy badać nie tylko w oparciu o kryterium odległości. Bardzo ważne są też warunki umożliwiające prawidłowe kształcenie dzieci z konkretnym rodzajem niepełnosprawności.

Zobacz też:

Kontrola dotacji oświatowej. Prawo do korekty rozliczenia dotacji

Zmiana organu uprawnionego do kontroli dotacji. Wniosek do MEiN

Kancelaria Adwokacka Adwokat Beata Patoleta na facebook.pl