Obniżka dotacji? Stanowisko MEN w odpowiedzi na nasz wniosek

Od wielu lat reprezentujemy Państwa w postępowaniach o niedopłacone kwoty dotacji. Niestety mimo kilkuset już obecnie zakończonych na Państwa korzyść spraw i jednoznacznego rozstrzygnięcia, co do interpretacji prawa, co do sposobu kalkulacji kwoty dotacji – niestety nadal pojawiają się w tym zakresie dość poważne nieprawidłowości. Kwoty sięgają dość często milionów złotych, a powszechnie kilkuset tysięcy. Pamiętajcie Państwo, że w tym roku przedawnieniu ulegną roszczenia za rok 2010.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Dotacja a frekwencja ucznia

Biorąc pod uwagę stan obecny, błędnie gminy uzależniają wypłatę dotacji np. od frekwencji ucznia czy nawet, co szczególnie zadziwiające, przeliczają dotację na dni. Problem zaniżenia dotacji wydaje się być obecnie powszechny, bowiem sygnalizujecie Państwo, że gminy chcą wypłacać dotację za okres zawieszenia w niższej niż z przepisów ustawy wysokości – uzależniając jej wysokości np. frekwencją. Gminy kierują zapytania do MEN, który również zauważając skale problemu- wyjaśnia, ze takie działanie jest nieprawidłowe.

Dotacja przysługuje przedszkolu czy szkole na każdego ucznia

W odpowiedzi na wniosek, kierowany w imieniu przeszło 100 przedszkoli niesamorządowych, w ramach akcji pro bono na rzecz przedszkoli niesamorządowych dotyczącej zniesienie limitów opracowano nowe wytyczne- o tym informowaliśmy Państwa 4 i 5 czerwca. MEN w odpowiedzi wyjaśnił również, że dotacja w czasie zawieszenia zajęć winna być wypłacana normalnie. Podkreślono, że żadne przepisy nie przewidywały i nadal nie przewidują zmniejszenia wysokości wypłacanej dotacji tak w związku ograniczeniem pracy placówek jak i nie uzależniają jej od frekwencji ucznia/wychowanka w przedszkolu. Zwróćcie Państwo uwagę, co podkreślił MEN w piśmie, że dotacja przysługuje przedszkolu czy szkole na każdego ucznia, będącego w danym miesiącu uczniem placówki wychowania przedszkolnego lub uczniem szkoły. Nie ma żadnych wątpliwości, że na wychowanków przedszkoli, a także uczniów szkół, w których realizuje się obowiązek szkolny oraz na uczniów publicznych szkół dla dorosłych, przysługuje dotacja również za okres czasowego zawieszenia zajęć. Dotacja ta, tak jak w poprzednich miesiącach powinna być wypłacona na podstawie i zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Oznacza to, że nadal powinny być wypłacane wszystkie dotacje zgodnie z ww. ustawą. Dotacja ma wymiar roczny i jest wypłacana w 12 częściach.

Czerwiec miesiąc aktualizacji stawek dotacji

  • Należy pamiętać, że zaktualizowane w czerwcu stawki dotacji, znajdą swoje zastosowanie dopiero dla dotacji wypłacanych od lipca
  • Brak jest przesłanek, aby obawiać się spadku stawek dotacji. Wydaje się, że ewentualny spadek wydatków Gminy, zostanie zrekompensowany spadkiem także dochodów z tytułu wpłat rodziców.
  • Ponadto przedszkola obecnie ponoszą wydatki, których dotychczas nie ponosiły – one także powodują ten skutek, że tam gdzie wydatki nie zostały poniesione, zastąpione są innymi wydatkami.
  • Plany wydatków przedszkoli nie powinny więc ulec obniżeniu, a ewentualne obniżenie zostanie zrekompensowane spadkiem dochodów z tytułu wpłat rodziców
  • Należy pamiętać, że stawka dotacji łącznie z wyrównaniem nie może spaść o więcej niż 25% dotychczasowej stawki. To istotna gwarancja, która uniemożliwia obniżenie stawek dotacji o więcej niż 25%

Minimalny próg dotacji

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych określa minimalny próg dotacji. Jest to także standardowy poziom wypłacanych dotacji. Ustawa przewiduje jednak możliwość podniesienia ich poziomu, przyznając kompetencje w tym zakresie Radzie Gminy. W żadnym jednak wypadku Rada Gminy a tym bardziej organ wykonawczy Wójt / Burmistrz / Prezydent Miasta nie może obniżyć dotacji poniżej ustawowego progu. Takie działanie jest sprzeczne z treścią ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w skrajnych sytuacjach może nawet prowadzić do konieczności dokonania oceny, czy nie jest to działanie o znamionach czynu zabronionego.

Obniżenie dotacji? Protest w WSA

Każde obniżenie stawki dotacji poniżej ustawowego progu powinno zostać niezwłocznie oprotestowane poprzez złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie można także pomijać, że wszelkie działania jednostek samorządu terytorialnego ograniczające wypłatę dotacji wyłącznie do wychowanków obecnych w placówce, także jest działaniem sprzecznym z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Przepisy ustawy wprost wskazują, że dotacja nie jest uzależniona od frekwencji uczniów w przedszkolach czy szkołach. Jest ona należna na wszystkie zapisane dzieci.

 Odpowiedź MEN na nasz wniosek