Nie sprawdziłem pracownika w rejestrze przestępców seksualnych — co zrobić?

Rejestr przestępców na tle seksualnym a placówki oświatowe i opiekuńcze [fot. shutterstock/Song_about_summer]
Rejestr przestępców na tle seksualnym a placówki oświatowe i opiekuńcze [fot. shutterstock/Song_about_summer]

Co zrobić, jeśli nie sprawdziliśmy pracownika w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym? O konieczności sprawdzania w rejestrze przestępców seksualnych osób, nauczycieli, innych pracowników szkoły, opiekunów, których obowiązki wiążą się z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem lub z opieką nad małoletnimi opowiedziała mecenas Beata Patoleta. Zobacz, kto może skontrolować fakt sprawdzenia danej osoby w rejestrze, jak to udokumentować i jaka kara grozi za nieprzestrzeganie przepisów.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Kogo sprawdzamy w (RSPTS) Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

W Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym sprawdzamy wszystkich pracowników i współpracowników, czyli te osoby, które wystawiają Państwu rachunki, faktury. Sprawdzamy również wolontariuszy i takie osoby, które dopuszczone są do pracy z dziećmi „na chwilkę”.

W Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym należy sprawdzić:

  • nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi
  • pomoc nauczyciela
  • osobę prowadzącą zajęcia z dziećmi, która nie jest nauczycielem
  • osobę opiekującą się dziećmi podczas przewozu lub np. przy przejściu przez jezdnię
  • pracowników medycznych świadczących nad uczniami opiekę medyczną i stomatologiczną
  • praktykantów, którzy mają wykonywać ww. czynności wobec małoletnich

Odpowiedzialność placówki oświatowej za szkody wyrządzone przez dziecko

Gdzie sprawdzamy kandydata do pracy z dziećmi — RSPTS

Na stronie Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym mamy dostępne trzy bazy danych. Jedna z nich to Rejestr publiczny — ogólnodostępna baza danych zawierająca informacje o najgroźniejszych sprawcach przestępstw na tle seksualnym. Ta baza nie jest jednak wystarczająca na potrzeby dyrektora placówki oświatowej lub opiekuńczej. Kolejny jest Rejestr z dostępem ograniczonym. Na potrzeby tego rejestru trzeba założyć konto w systemie, by po zalogowaniu się otrzymać dostęp do formularza, w którym możemy zapytać o informacje dotyczące konkretnej osoby, którą chcemy dopuścić do pracy z dziećmi. Odpowiedź z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym drukujemy i załączamy do akt pracowniczych. Trzecim rejestrem jest Rejestr Państwowej Komisji, gdzie znajdują się dane osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze. W tym rejestrze również sprawdzamy naszego kandydata. Tu nie jest potrzebne logowanie, musimy jedynie podać imię, nazwisko i nazwisko rodowe sprawdzanej osoby, by uzyskać informację czy figuruje ona w rejestrze. Po sprawdzeniu otrzymujemy dokument pdf, który drukujemy i dołączamy do akt pracowniczych. Dane z systemu udostępniane sa bezpłatnie.

Kto sprawdza, czy sprawdziliśmy pracownika w RSPTS?

Fakt, czy zweryfikowaliśmy pracownika w rejestrze z dostępem ograniczonym i rejestrze państwowej komisji sprawdzają, w aktach osobowych pracowników, między innymi wizytatorzy z kuratorium oświaty. Poza nimi kontroli takiej mogą dokonać również: wójt, burmistrz, prezydent, marszałek województwa, państwowa inspekcja pracy oraz prezes narodowego funduszu zdrowia i rzecznik praw dziecka.

Podstawa prawna weryfikacji pracowników w RSPTS

Obowiązek sprawdzenia pracowników w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym przed nawiązaniem stosunku pracy wynika bezpośrednio z artykułu 21 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

Art. 21. [Obowiązek uzyskania informacji z Rejestru przed zatrudnieniem; obowiązek przedłożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego lub rejestru karnego innego państwa]
1. Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi na pracodawcy, lub innym organizatorze takiej działalności oraz na osobie, z którą ma być nawiązany stosunek pracy lub która ma być dopuszczona do takiej działalności, ciążą obowiązki określone w ust. 2-8.

Godzinowy wymiar zajęć i realizacja podstawy programowej w punktach przedszkolnych

Co grozi za brak weryfikacji pracownika w RSPTS

Co zrobić, jeśli nie sprawdziliśmy pracownika, którego dopuściliśmy do pracy z dziećmi? Jeśli nie sprawdziliście Państwo pracownika, TO SPRAWDŹCIE GO NATYCHMIAST, wygenerujcie wydruk i dołączcie go do akt.

Art. 23a. [Dopuszczenie do pracy lub innej działalności osoby figurującej w Rejestrze, lub prawomocnie skazanej za określone przestępstwo]
Kto dopuszcza do pracy, lub do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi, osobę wiedząc, że dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze, albo wiedząc, że została prawomocnie skazana za przestępstwo określone w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, przestępstwo określone w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego lub w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie