Nowe standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów w szkołach i przedszkolach – wrzesień 2022

Standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów
Standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało na swojej stronie projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. W skierowanym do Senatu projekcie znajdują się m.in. przepisy wprowadzające standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach. Przepisy te mają obowiązywać od 1 września 2022 roku.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Nowe standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów od września 2022

Według informacji podanych na stronie MEiN nowe standardy będą obowiązywać od września 2022. W związku z tym ministerstwo zaleca uwzględnienie tych wytycznych w planach jednostek oświatowych.

Przewiduje się, że ustawa zostanie uchwalona i podpisana przez Prezydenta RP w maju 2022 r. Standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów będą miały zastosowanie od 1 września br. W związku z tym zalecamy uwzględnienie nowych regulacji w opracowywanych na rok szkolny 2022/2023 arkuszach organizacji.

Brak zgłoszenia a dotacje na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Minimalna liczba nauczycieli specjalistów w szkołach i przedszkolach

Przepisy regulują minimalną liczbę nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz terapeutów pedagogicznych, która będzie musiała być zapewniona w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach. Liczba specjalistów uzależniona ma być od liczby dzieci w jednostce oświatowej.

Wprowadza się minimalną łączną liczbę nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz terapeutów pedagogicznych, która będzie musiała być zapewniona w publicznych i niepublicznych:
– przedszkolach niebędących przedszkolami specjalnymi,
– szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach oraz branżowych szkołach I stopnia, które nie są szkołami specjalnymi,
– szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,
– zespołach, w skład których wchodzą wymienione wyżej przedszkola lub szkoły.

Podwyżki dla nauczycieli maj 2022 – 4,4% czy 20%?

Nowe stanowisko pedagog specjalny

W przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych tworzy się nowe stanowisko pedagoga specjalnego. Projekty rozporządzeń regulujących zadania, czynności realizowane w ramach pensum oraz kwalifikacje pedagoga specjalnego zostaną skierowane do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych w najbliższych tygodniach.

W rozporządzeniach określone zostaną m.in.:

– szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli
– zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
– wykazy zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

400 plus na dziecko w żłobku. Od 2022 dofinansowanie na objęcie dziecka opieką żłobkową

Etapy wprowadzania nowych standardów – liczba etatów zależna od liczby dzieci

Liczba etatów nauczycieli specjalistów będzie uzależniona od liczby dzieci lub uczniów w danym przedszkolu, szkole lub zespole. Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej MEiN wynika, że nowe przepisy dotyczące standardów zatrudniania nauczycieli specjalistów wprowadzane będą w dwóch etapach. W pierwszym etapie, który rozpocznie się 1 września 2022 r. i będzie obowiązywał do 31 sierpnia 2024 r., będą obowiązywały niższe, przejściowe wartości standardów.

Dokumentacja w przedszkolu niepublicznym. Dokumenty niezbędne i przydatne

Pierwszy etap wprowadzania nowych standardów dot. nauczycieli specjalistów

Łączna liczba etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolu, szkole lub zespole nie może być niższa niż:

1) 1,5 etatu, które powiększa się o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci lub uczniów – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 100
2) 1 etat – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 50 i nie przekracza 100
3) 0,5 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 30 i nie przekracza 50
4) 0,25 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów wynosi od 1 do 30

Dotacje oświatowe – błędy i wydatki, których nie można finansować dotacją

Drugi etap wprowadzania nowych standardów dot. nauczycieli specjalistów

W etapie drugim etapie, który będzie obowiązywał od 1 września 2024 r., zostaną wprowadzone docelowe wartości standardów. Łączna liczba etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolu, szkole lub zespole nie może być niższa niż:

1) 2 etaty, które powiększa się o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci lub uczniów – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 100
2) 1,5 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 50 i nie przekracza 100
3) 1 etat – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 40 i nie przekracza 50
4) 0,8 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 30 i nie przekracza 40
5) 0,6 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 20 i nie przekracza 30
6) 0,4 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 10 i nie przekracza 20
7) 0,25 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów wynosi od 1 do 10

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie