Kto jest odpowiedzialny za otwarcie placówki edukacyjnej?

Rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 2020 r. Minister Edukacji Narodowej zmieniono rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 między innymi w ten sposób, że z zakresu nim objętego wyłączono przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz poradnie psychologiczno pedagogiczne

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Funkcjonowanie czasowo ograniczone

Nadto dodano § 4d. którym nałożono na jednostki systemu oświaty, których funkcjonowanie nie jest czasowo ograniczone albo zawieszone, stosowanie przepisów odrębnych dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a w przypadku przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – także wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Jednocześnie z treści § 14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wynika, że przepisy rozporządzenia stosuje się̨ również do jednostek systemu oświaty, których dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza została zawieszona na podstawie odrębnych przepisów z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wydaje się, że owe odrębne przepisy, to § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz art. 10 ust. 1 pkt 1 Prawa oświatowego

Kto podejmuje decyzję o otwarciu?

Tym samym o ile organ prowadzący nie może zapewnić bezpieczeństwa stosownie do treści wytycznych GIS może podjąć decyzję o pozostawieniu jego jednostki w kształceniu zdalnym i w tym zakresie nadal kształcenie prowadzone jest w oparciu o treść rozporządzenia sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty to jest w formie kształcenia zdalnego, tak tez kształcenie winno być realizowane w stosunku do tych wychowanków, których nie przyjęto z uwagi na limit miejsc, a są uczniami jednostki, oraz tych których rodzice nie zdecydowali się na uczestniczenie w zajęciach stacjonarnych.

Nieścisłości w zaleceniach

Warto wskazać również na pewna nieścisłość w zakresie konieczności zakrywania ust i nosa przez dzieci od lat 4. Stosownie bowiem do treści ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w miejscach ogólnodostępnych w tym obiektach użyteczności publicznej do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ust i nosa. Obowiązek ten nie został wyłączony w stosunku do dzieci w wieku od lat 4, które uczęszczają do przedszkoli. Jednocześnie stosownie do wytycznych GIS ten obowiązek nie istnieje. To wskazuje na pewne nieścisłości i niejasności, gdyż wytyczne GIS stoją w sprzeczności z treścią obowiązujących przepisów. Wydaje się, że Rada Ministrów powinna we wspominanym rozporządzeniu wyłączyć spod katalogu osób zobowiązanych do noszenia maseczek dzieci w wieku powyżej 4 lat, które uczęszczają do przedszkoli, aby wytyczne GIS stały w zgodzie z normami powszechnie obowiązującego prawa.