Koronawirus w przedszkolu – zasady postępowania. Wniosek do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego [WZÓR]

Koronawirus w przedszkolu. Przejście do zdalnego trybu kształcenia krok po kroku
Koronawirus w przedszkolu. Przejście do zdalnego trybu kształcenia krok po kroku

Jak postępować w momencie wykrycia koronawirusa u dziecka lub u pracownika przedszkola lub innej placówki oświatowej? Z kim trzeba się skontaktować i kto wydaje decyzję o przejściu placówki w zdalny tryb pracy? Kogo musimy poinformować o zawieszeniu zajęć stacjonarnych i w jakiej formie? Poniżej procedura postępowania w przypadku wykrycia zakażenia koronawirusem [COVID-19] w placówce – krok po kroku.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Koronawirus w przedszkolu? Najważniejsze jest zachowanie spokoju!

Ostatnio sporo miejsca poświęciłam informacjom o pozytywnych dla Państwa rozstrzygnięciach sądów w sprawie postępowań o niedopłacone kwoty dotacji dla szkól i przedszkoli. Nie zapominam jednak o innych Państwa wątpliwościach związanych ze stosowaniem prawa. Zależy mi bowiem, abyście Państwo i w tych sferach nie pozostawali bez opieki. Coraz częściej informujecie Państwo o przypadkach zakażeń koronawirusem w Państwa jednostkach oświatowych. Są to pojedyncze przypadki, lecz sytuacja związana z wykryciem koronawirusa wśród kadry danej placówki lub jej wychowanków wiąże się dla Państwa ze znacznym niepokojem. Najważniejsze jest zachowanie spokoju. Takie sytuacje się zdarzają i wobec sytuacji epidemicznej w kraju możemy przypuszczać, że będą coraz częstsze.

Przedszkole publiczne – remedium na finansowe problemy samorządów

Koronawirus – COVID-19. Niezwłoczny kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną

Jeśli pracownik lub wychowanek przedszkola lub innej placówki oświatowej zostanie objęty kwarantanną po wykryciu objawów koronawirusa [COVID-19] należy niezwłocznie skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Ta jednostka poinformuje Państwa o zalecanej dalszej procedurze w tej sytuacji!

Przygotuj rejestr osób, które mogły mieć kontakt z osobą zakażoną koronawirusem

Przygotowując się do tej rozmowy proszę pamiętać o przygotowaniu rejestru osób, które mogły przebywać w tym samym czasie w częściach przedszkola czy szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem. Zasadność prowadzenia takiego rejestru nakładają na Państwa zalecenia i wytyczne GIS.

Dotacja oświatowa, finansowanie, wypłaty. Spotkanie z mecenas Beatą Patoletą

Informację o zakażeniu koronawirusem zgłaszamy telefonicznie lub mailowo

Kontakt telefoniczny jest najszybszy, ale może być utrudniony. W razie niemożności uzyskania informacji telefonicznie, dobrym rozwiązaniem jest napisanie wiadomości mailowej. Proszę mieć na uwadze, że powiadomienie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej powoduje, obowiązek ustalenia przez organy władzy publicznej źródła zakażenia koronawirusem. Kolejnym krokiem jest podjęcie ewentualnych decyzji, co do konieczności odbycia kwarantanny przez określone osoby lub grupę osób.

Dyrektor placówki występuje o opinię o przejściu w zdalny tryb kształcenia

Pamiętajcie Państwo, że organy te samodzielnie nie wszczynają procedury skierowania szkoły czy przedszkola do trybu kształcenia zdalnego. W tym zakresie zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Tekst znajdziecie Państwo w Dz. U. z 2020 r., poz. 1604. Stosownie zaś do § 18 rozporządzenia, w sytuacjach wskazanych w ust. 2a – to właśnie Dyrektor, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, występuje o uzyskanie pozytywnej opinii właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Dotacja oświatowa na dziecko z orzeczeniem. RODO i teatrzyki dla dzieci

Wniosek do Powiatowego Inspektora Sanitarnego [WZÓR]

Po uzyskaniu zatem potwierdzenia zakażenia koronawirusem u pracownika lub wychowanka przedszkola, pozostaje do rozważenia przez Państwa złożenie wniosku do Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii, co do prowadzenia zajęć w systemie zdalnym. Tym samym w tych sytuacjach w których jesteście Państwo tak organem prowadzącym, jak i dyrektorem można wskazać w takim wniosku:

Będąc organem prowadzącym szkołę/przedszkole…..wyrażam zgodę na zawieszenie zajęć, zgodnie z wnioskiem dyrektora na czas …., jednocześnie będąc równocześnie dyrektorem szkoły/przedszkola…. Zwracam się o wydanie pozytywnej opinii o zawieszeniu zajęć w trybie stacjonarnym dla całego przedszkola/oddziału przedszkola na czas oznaczony …..
Wniosek uzasadniam aktualną sytuacją epidemiologiczną – zakażeniem wykrytym u pracownika/dziecka. Dalsze prowadzenie zajęć w systemie stacjonarnym może powodować zagrożenie dla zdrowia wychowanków i kadry.

Wzór wniosku do pobrania >>>

Dyrektor może zawiesić zajęcia stacjonarne

§ 18 ust. 2a wskazuje: Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, związaną z koronawirusem, może być zagrożone zdrowie uczniów.

Domowe kształcenie WWR. Przedszkole – audyt czy kontrola? Obostrzenia COVID-19

Opinia może być wydana ustnie telefonicznie lub mailowo

Rozporządzenie z ust. 2b uprawnia do wydania tak zgody organu prowadzonego, jak i opinii inspektora w ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. Proponuję jednak, w ślad za przeprowadzoną rozmową telefoniczna, z ostrożności i dla celów dowodowych, wystąpienie z nią równolegle w formie choćby wiadomości mailowej.

Decyzja może być odmowna – wniosek jest istotny

Decyzja Inspektorów Sanitarnych może być odmowna. Jednak, mając na uwadze nałożony na Państwa, jako dyrektorów, obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolach czy szkołach, pod rozwagę poddaję wystąpienie z takim wnioskiem.

Aktualizacja stawek dotacji oświatowych październik 2020

Informacja dla kuratorium i organu rejestrującego

Ostatnia czynność formalna, która winna być przez Państwa dokonana po wprowadzeniu zajęć zdalnych, to obowiązek poinformowania o tym fakcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny, czyli najczęściej właściwego miejscowo Kuratora Oświaty, oraz organu rejestrującego. Czyli najczęściej wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta na terenie którego zarejestrowana jest Państwa szkoła lub przedszkole. Informację o zawieszeniu zajęć, ze względu na koronawirusa, możecie Państwo przekazać w formie mailowej, tradycyjna pocztą, czy też za pośrednictwem e-PUAP.

Naturalnie w razie Państwa pytań i wątpliwości, pozostajemy do dyspozycji. (lexedu@lexedu.pl, fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta). Najnowsze informacje na temat zmian w prawie oświatowym oraz komunikatach MEN i GIS dotyczących koronawirusa staramy się na bieżąco zamieszczać na stronie www oraz na fanpage. Zachęcamy do śledzenia naszych wpisów!
Dbajcie Państwo o siebie!