Koronawirus, kwarantanna i funkcjonowanie jednostek oświatowych

Edukacja zdalna - obowiązki i ograniczenia
Edukacja zdalna – obowiązki i ograniczenia

W odpowiedzi na Państwa pytania mecenas Beata Patoleta omówiła kwestię roszczeń ws. kwot dotacji oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych za rok 2010, które przedawniają się 31 grudnia 2020. Pani mecenas odniosła się także do licznych pytań dotyczących obecnej sytuacji epidemiologicznej, możliwej kwarantanny i związanych z tym obowiązków i ograniczeń jakie zostały nałożone na jednostki oświatowe.

Roszczenia z tytułu niedopłaconej dotacji. Kolejny sukces naszego klienta!

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Roszczenia dotacyjne. Obliczanie. Dochodzenie. Przedawnienie

Mecenas Beata Patoleta odpowiedziała na Państwa pytania dotyczące roszczeń w sprawie dotacji oświatowych, sposobu ich wyliczania i dochodzenia przed sądem. Ten fragment spotkania opisaliśmy szeroko w oddzielnym artykule:

Więcej: Roszczenia w sprawie dotacji oświatowych. Jak dochodzić swoich praw?

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w pandemii

Co z zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi prowadzonymi przez niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Zawieszone, czy nadal stacjonarnie?

W mojej ocenie, nadal mogą się odbywać stacjonarnie. Jeśli chodzi o poradnie, nie było jakichś odrębnych unormowań w bieżącym rozporządzeniu. Ograniczyło ono jedynie funkcjonowanie klas 1-3 szkoły podstawowej.

Nauczanie zdalne. Obowiązkowe?

Co w sytuacji, kiedy sanepid pozytywnie opiniuje kształcenie zdalne w związku z jakimś zdarzeniem dotyczącym epidemii? Czy wówczas należy prowadzić zdalne nauczanie?

Przeanalizowałam ten temat. Zwróćcie Państwo uwagę jak to wygląda. Mamy rozporządzenie MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Paragraf 1 tego rozporządzenia wskazuje, że w tym roku szkolnym 2020/2021 ogranicza się w całości, albo w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w których albo wszystkie, albo poszczególne zajęcia zostały zawieszone.
Na jakiej podstawie? Na podstawie przepisów wydanych na podstawie artykułu 95a ustawy z 7 września o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017. Ten artykuł stanowi normę kompetencyjna do wydania rozporządzenia ws. bezpieczeństwa i higieny.
Paragraf 18 ust. 2a do 3, tego rozporządzenia mówi, że dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, może zawiesić zajęcia na określony czas, jeżeli może być zagrożone bezpieczeństwo lub zdrowie uczniów.

Kwarantanna i zapewnienie realizacji kształcenia

Czy konieczna jest organizacja zajęć stacjonarnych dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu do nauki zdalnej?

Rozporządzenie wyraźnie wskazuje, że w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty, dyrektor placówki odpowiada za organizację realizacji jej zadań. (…)
Zachęcam Państwa do przeprowadzenia wśród rodziców takiej ankiety, która odpowie na pytanie kto ma, a kto nie ma możliwości realizowania edukacji zdalnej w domu. Pozwoli to uniknąć zarzutu, że nie dopełniliście Państwo jakiegoś obowiązku i pokaże też jak wygląda możliwość realizacji kształcenia zdalnego w placówce.
Warto wspomnieć, że placówka ma „możliwość”, a nie „obowiązek” użyczenia podopiecznym sprzętu do realizacji nauki zdalnej.
W przypadku szkół, w których zawieszona została działalność, w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności LUB brak możliwości realizowania kształcenia zdalnego w warunkach domowych, dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole albo umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod kształcenia zdalnego na terenie szkoły.

500 złotych dotacji dla nauczyciela i roszczenia ws. dotacji oświatowych

Brak kadry – co zrobić?

Moim zdaniem, może to być podstawą do zawieszenia zajęć w placówce. Zwróćcie Państwo uwagę, że brak osób sprawujących opiekę, bez wątpienia może zagrozić zdrowiu, czy bezpieczeństwu uczniów. Dyrektor może zawiesić zajęcia na czas określony za zgodą organu prowadzącego, w tym wypadku nie występujemy o zgodę do inspektora sanitarnego ponieważ to zagrożenie występuje nie ze względu na samą epidemię, a ze względu na czasowy brak kadry(…).

Szerzej na temat prawnych aspektów aktualnej sytuacji opowiemy podczas szkolenia:
Zasady funkcjonowania jednostek oświatowych w czasie pandemii [Szkolenie 12 listopada g. 18.00]

O najnowszych zmianach w prawie oświatowym informujemy również na fanpage Kancelarii