Konflikt rodzicielski a istotne sprawy dziecka. Prawne aspekty dla placówek oświatowych

Szkoła, przedszkole a konflikt rodziców
Szkoła, przedszkole a konflikt rodziców

Prowadząc placówkę oświatową, spotykacie się Państwo z sytuacjami, gdy rodzice nie mogą dojść do porozumienia w kwestiach dotyczących dzieci uczęszczających do placówki. Zdarza się również, że jeden z rodziców nie wyraża zgody na zapisanie dziecka do Państwa placówki. Jak powinna zachować się osoba prowadząca szkołę lub przedszkole w przypadku konfliktu między rodzicami dziecka? Jakie dokumenty są wymagane od rodziców? Co zrobić w takiej sytuacji?

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Efektywne wydatkowanie i prawidłowe rozliczanie dotacji oświatowych
Termin:
18 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Optymalizacja zarządzania środkami z dotacji i rozliczanie wydatków
Zapisy: Wydatkowanie i rozliczanie dotacji >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Organizacyjne aspekty funkcjonowania niesamorządowej jednostki oświatowej
Termin:
24 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Etaty specjalistów, oddziały integracyjne, dni wolne, dotacje, czesne
Zapisy: Funkcjonowanie placówki niesamorządowej >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Rodzice rozstrzygają wspólnie. Przy braku porozumienia rozstrzyga sąd

Zgodnie z art. 97 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie. Natomiast w przypadku braku porozumienia między nimi, rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Autorski komentarz do ustawy. Odcinek 3: “Artykuł 35. Kształcenie specjalne”

Imię, wybór szkoły, wychowanie – istotne sprawy dziecka

W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym brak jest definicji pojęcia „istotne sprawy dziecka”. W orzecznictwie wskazuje się, że w kategorii istotnych spraw dziecka mieszczą się decyzje dotyczące imienia dziecka, miejsca jego pobytu, wyboru szkoły i przyszłego zawodu, wyjazdu za granicę, obywatelstwa. Wśród tych spraw wyróżniono również wybór sposobu spędzenia wakacji, a także określenie kierunku wychowania dziecka. Należy zatem wskazać, że wyboru placówki oświatowej, do której uczęszczać będzie dziecko, powinni dokonać rodzice wspólnie.

Dotacja oświatowa wcześniej niż od początku roku budżetowego? Sąd uwzględnił nasze skargi

Konflikt rodziców. Postanowienie sądu zastępuje zgodę drugiego rodzica

W przypadku braku zgody co do wyboru przedszkola lub szkoły, każdy z rodziców (któremu przysługuje władza rodzicielska lub jest ograniczona do decydowania o edukacji dziecka) ma prawo do złożenia wniosku do sądu o wydanie rozstrzygnięcia w tym zakresie. Wniosek składa się do sądu rejonowego – wydziału rodzinnego i nieletnich, właściwego ze względu na miejsce pobytu dziecka. Opłata od wniosku wynosi 100 zł. Prawomocne postanowienie sądu zezwalające na uczęszczania dziecka do danej placówki, zastępuje zgodę drugiego rodzica. Rodzic, który dysponuje przedmiotowym postanowieniem, powinien okazać oryginał postanowienia ze stwierdzeniem prawomocności przy zapisie dziecka i powinno stanowić ono integralną część umowy o świadczenie usług w placówce.

Stała obsługa prawna dla jednostek oświatowych w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta

Prowadzący przedszkole, szkołę nie jest stroną postępowania i konfliktu rodzicielskiego!

Należy pamiętać, że organ prowadzący placówkę oświatową nie jest uczestnikiem postępowania w przedmiocie rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka, uczestnikami są rodzice dziecka. Jeżeli zatem, będzie mieli Państwo w swojej praktyce zawodowej sytuację, w której jeden rodzic nie będzie wyrażał zgody na zapisanie dziecka do Państwa placówki, należy wskazać rodzicom tę drogę rozwiązania sporu.

Zapraszamy na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta, na nasz kanał na YouTube i nasz profil na instagramie