Dotacje oświatowe, finansowanie, wypłaty. Spotkanie z mecenas Beatą Patoletą

Mecenas Beata Patoleta - odpowiada na pytania dotyczące edukacji niesamorządowej
Mecenas Beata Patoleta – odpowiada na pytania dotyczące edukacji niesamorządowej

Podczas spotkania na żywo na fanpage Kancelarii Adwokackiej, Mecenas Beata Patoleta odpowiadała na Państwa pytania. Poruszyła m.in. temat wynagrodzeń finansowanych dotacją i własności rzeczy zakupionych z dotacji. Zajęła się również kwestiami dodatkowej subwencji na dzieci 6-letnie i zasad wypłacania wynagrodzenia dyrektora placówki z dotacji szkolnej lub przedszkolnej. Czy jednostki samorządu terytorialnego zobligowane są do przeznaczania całości subwencji na finansowanie potrzeb edukacyjnych?

Koronawirus w przedszkolu – zasady postępowania. Wniosek do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego [WZÓR]

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Wynagrodzenie w szkołach i przedszkolach – limity i zasady rozliczania dotacji

Jaka może być wysokość wypłat finansowanych dotacją dla nauczycieli i pomocy nauczycieli w przedszkolu niepublicznym? Czy jeśli do przedszkola uczęszczają dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym, to wysokość świadczeń się zmienia? Jakiej wysokości świadczenie może sobie wypłacić organ prowadzący, który jest jednocześnie dyrektorem, logopedą i nauczycielem prowadzącym grupę?

Dotacją może być finansowane roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej w przedszkolu, w innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej

Roczna wypłata dla przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych i przedszkoli konkursowych nie może przekraczać rocznego limitu, który uwzględniając wrześniową podwyżkę wynosi w tym roku: 187 917,50. Dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych placówek jest to kwota: 112 750,50

Więcej: Jakie są limity wynagrodzeń finansowanych dotacją?

W kwestii wysokości świadczenia nie ma znaczenia, czy w placówce są dzieci z orzeczeniami. Istotne jest czy placówka jest publiczna, czy niepubliczna. Jednak jeżeli wynagrodzenie pokrywa koszty pracy z dziećmi z orzeczeniami, to może być ono finansowane z tej części dotacji, która jest udzielana na kształcenie specjalne.

Czy wynagrodzenie dyrektora przedszkola należy wypłacać w miesięcznych transzach?

Jest to wynagrodzenie roczne i może być wypłacane tak, jak to Państwo ustalicie. To jest kwestia uznaniowa ustalana w regulaminie przedszkola.

Może być wypłacane w dwunastu transzach, może być wypłacane kwartalnie, może być również wypłacane raz w roku

Kto jest właścicielem wszystkich rzeczy zakupionych z dotacji przedszkolnej po zamknięciu przedszkola niepublicznego?

Nabywcą przedmiotów, także tych finansowanych dotacją jest organ prowadzący, zatem prawo własności przysługuje organowi prowadzącemu. Także po likwidacji placówki.

Subwencja na dzieci 6-letnie, a wysokość dotacji w jednostkach niesamorządowych

Wiecej: Spotkanie LIVE na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta >>>

Przedszkola niepubliczne otrzymują dotację, a nie subwencję. Dodatkowa subwencja, którą otrzymuje jednostka samorządowa, uzasadniona była zwolnieniem rodziców uczniów 6-letnich z obowiązku opłat wnoszonych za przedszkole. Miała na rekompensować samorządom koszty ponoszone na ten cel. Można teoretycznie przyjąć, że skoro środki te uwzględniane są w wydatkach na przedszkola samorządowe, to pośrednio składają się także na wysokość udzielanej Państwu dotacji.

Dotacja na dzieci bez orzeczeń obliczana jest w oparciu o planowane wydatki ponoszone w budżecie danej jednostki samorządowej. Natomiast dotacja udzielana na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego udzielana jest w oparciu o kwotę wskazaną w metryczce subwencji oświatowej.

Wygraliśmy dwie sprawy o niedopłacone dotacje! Klient otrzyma ponad 3,5 miliona złotych!

Na podstawie jakich dokumentów wypłacane jest wynagrodzenie dyrektora z dotacji. Jak wygląda kwestia podatku i ZUS-u?

To pytanie wymaga szerszego poznania tematu. Pytanie kto jest organem prowadzącym, czy osoba fizyczna, czy fundacja, czy spółka. Jeśli jest to osoba fizyczna, to odprowadza składki ZUS jak przedsiębiorca, nie jest ona finansowana dotacją, natomiast podatek płaci ten, kto otrzymuje wynagrodzenie, a zatem dyrektor.

Zobacz też:
Jak rozliczać dotacje na kształcenie specjalne?