Dotacje oświatowe 2020 praktyczne aspekty udzielanie, rozliczanie, kontrola, wydatkowanie

Dotacje oświatowe 2020 praktyczne aspekty udzielanie, rozliczanie, kontrola, wydatkowanie

Informacja o szkoleniu stacjonarnym. Szkolenie, podczas którego wykładowcą będzie mecenas Beata Patoleta, dotyczyć będzie zmian wprowadzonych ustawą o finansowaniu zadań oświatowych: rozliczanie dotacji na kształcenie specjalne, wynagrodzenia dyrektorów, zatrudnianie pracowników.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Koronawirus w przedszkolu – zasady postępowania. Wniosek do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego [WZÓR]

Co w prawie piszczy, czyli ustawowe zasad finansowania placówek niesamorządowych

 • Kiedy przysługuje prawo do otrzymania dotacji w trybie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;
 • Co w sytuacji niezłożenia wniosku z planowana liczba uczniów – kiedy samorząd nie może odmówić udzielenia dotacji mimo opóźnienia w złożeniu wniosku;
 • Dotacje na rzeczywistą liczbę dzieci, czy dziecko pozostaje uczniem/ wychowankiem w okresie za okres wakacji i czy należna jest na niego dotacja;
 • Dotacja w przypadku choroby, kiedy zaprzestać zgłaszania dziecka do dotacji;
 • Warunki otrzymania dotacji zgodnie z nowymi przepisami– terminy składania informacji i wniosków;
 • Analiza zapisów uchwał dotacyjnych na przykładzie uchwały rzeszowskiej;
 • Terminy prowadzenia kontroli, podstawy prawne, włącznie z aktami prawa miejscowego, możliwość kontrolowania wstecz 5 lat budżetowych;
 • Terminy przedawnień w trwających postępowaniach, bo zwrot dotacji też ulega przedawnieniu – orzecznictwo i podstawa prawna.

Przedszkole publiczne – remedium na finansowe problemy samorządów

Trochę zamieszania, czyli zmiany wprowadzone ustawą o finansowaniu zadań oświatowych oraz Kartą Nauczyciela

 • Ustawowa definicja wydatków bieżących niezbędna przy kwalifikowaniu wydatków finansowanych dotacją;
 • Prawo przetwarzania danych osobowych w trakcie kontroli w tym danych osobowych pracowników i co z danymi osobowymi rodziców;
 • W jaki sposób dokumentować pobranie dotacji – liczba uczniów. Dokumenty, które należy okazać kontrolującym;
 • Wysokości wynagrodzenia osoby prowadzącej która jednocześnie pełni funkcję dyrektora, wynagrodzenie dla pozostałych pracowników, jego limit finansowania dotacją.
 • Limit wynagrodzenia przy prowadzeniu więcej niż jednej placówki oświatowej;
 • Zasady opodatkowania i ozusowania wynagrodzenia osoby prowadzącej która jednocześnie pełni funkcję dyrektora;
 • Zakaz zatrudniania nauczycieli na umowach cywilnoprawnych- nieprecyzyjne przepisy;
 • Które środki trwałe mogą być finansowane dotacją bez limitu. Zasady pokrywania dotacją takich wydatków jak wyposażenie placu zabaw, kiedy meble, remont może być finansowany dotacją.

Dotacje oświatowe, finansowanie, wypłaty. Spotkanie z mecenas Beatą Patoletą

Nie taki wilk straszny jak go malują kształcenie specjalne – wydatkowanie dotacji oraz jej rozliczenie

 • Wydatkowanie dotacji na uczniów niepełnosprawnych na pokrycie wydatków związanych
  z kształceniem specjalnym;
 • Zasady i regulamin wydatkowania dotacji na dzieci z orzeczeniami w różnych rodzajach placówek;
 • Dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju i zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze rozliczana dotacją na kształcenie specjalne czy razem z pozostałymi wydatkami;
 • Orzeczenie dostarczone w trakcie roku szkolnego, brak wniosku – czy należna jest dotacja na kształcenie specjalne.
 • Dodatkowa dotacja na dzieci zerówkowe. Jak postępować;
 • Które wydatki można kwalifikować jako wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży a które na zapewnienie ich realizacji;
 • Kształcenie specjalne poza przedszkolem;
 • Dokumentowanie wydatków związanych z dotacją otrzymywaną na dzieci z orzeczeniami;
 • Zasady finansowania i zatrudniania specjalistów w tym logopedów.

Jakie są limity wynagrodzeń finansowanych dotacją?

Raz kozie śmierć, czyli sposoby rozliczania dotacji

 • Kwalifikowanie wydatków do sfinansowania dotacją, zasady dokumentowania i terminy wydatkowania środków z dotacji;
 • Dokumentacja rozliczania dotacji, przygotowanie faktur, i pozostałych dokumentów elementy istotne;
 • Prowadzenie działalności, a wpis do ewidencji szkół i przedszkoli nabywca na fakturze;
 • Rozliczanie z wydatków w przypadku prowadzenia więcej niż jednej placówki oświatowej;
 • Zasady ewidencjonowania dowodów księgowych;
 • Miesięczne, roczne rozliczenie dotacji, kwalifikowanie wydatków pod poszczególne rozdziały – różnice między sprawozdaniem a stanem faktycznym;
 • Prawo złożenia korekty rozliczenia dotacji;
 • Zasady wydatkowania dotacji – dotacja jako jednorazowe świadczenie roczne;
 • Wydatkowanie dotacji przed jej wpływem na rachunek;
 • Obowiązek posiadania odrębnego rachunku bankowego;
 • Dokonywanie wydatków z innych rachunków i wydatków gotówkowych.

Co nagle to do zwrotu – omówienie zasad wydatkowania z przykładami wydatków spornych.

 • Rodzaje zadań jakie mogą być finansowane dotacją – rozumienie terminu wydatki bieżące – katalog;
 • Wydatkowanie dotacji po zakończeniu roku budżetowego, finansowanie wydatków z ubiegłego roku;
 • Możliwość finansowania dotacją samochodu i kosztów utrzymania samochodu;
 • Zasady czynszu zapłaty za własny budynek;
 • Możliwość finansowania wyżywienia dotacją;, wydatki związane z remontem, modernizacja budynku, wydatki na obsługę, prawną, finansową, księgową, wydatki organu prowadzącego, finansowanie szkoleń, badań BHP, obsługi rachunku bankowego;
 • Wydatki na utrzymanie nieruchomości tylko w części wykorzystywanej na działalność oświatową;
 • Prowadzenie działalności w salach przedszkola, szkoły;

Kontrola jest najwyższą formą zaufania

 • Dlaczego statut jest ważny zasady konstruowania istotnych zapisów;
 • Kontrola dokumentacji źródłowej (dzienniki, umowy, karty zgłoszeń, umowy z pracownikami deklaracje podatkowe faktury, rachunki, listy płac, regulaminy, statuty);
 • Jaki dokumenty mogą być kontrolowane;
 • Zakres kontroli, niedopuszczalna kontrola wydatków nie finansowanych dotacją, a kiedy okazać
 • Dokumentowanie poniesienia wydatków – potwierdzenia przelewów;
 • Zamówienia z internetu;
 • Kwestionowane wydatki – nabycie umiejętności udzielania odpowiedzi na pytania kontrolerów, powoływania się na przepisy oraz wyroki sądowe;
 • Doprecyzowanie przepisów odnoszących się do wydatków, które mogą być finansowane dotacją;
 • Sposób i termin zawiadomienia o kontroli;
 • Czas na przygotowanie dokumentów, czas trwania kontroli;
 • Protokołowanie kontroli, dokonywanie odpisów, fotokopii, kserokopii;
 • Prowadzenie kontroli poza siedzibą placówki;
 • Zawiadomienie kontrolowanej jednostki;
 • Prawa i obowiązki kontrolowanych;

Czas leczy rany – zasady zwrotu dotacji

 • Postępowanie po ustaleniach kontroli: zasady, terminy, odwołania
 • Ostateczność decyzji – terminy przedawnień
 • Wydatki niekwalifikowane;

Znaj swoje prawa – Zasady udzielania dotacji

 • Aktualizacja kwoty dotacji;
 • Wydatki, na podstawie których naliczana jest dotacja;
 • Prawo do pomniejszania dotacji;
 • Wyrównanie dotacji;
 • Dotacja na dzieci z orzeczeniami;
 • Dodatkowa dotacja na dzieci zerówkowe;
 • Prawa beneficjentów dotacji.

Kiedy: 17 lipca 2020 (piątek) [10.00 – 16.45]
Prelegent
: Beata Patoleta, adwokat
Adresaci: Dyrektorzy przedszkoli i szkół niepublicznych, organy prowadzące szkoły i przedszkola niesamorządowe; (niepubliczne, publiczne, konkursowe), podmioty zapewniające obsługę finansową dla osób fizycznych i prawnych prowadzących przedszkola, szkoły lub placówki dotowane z budżetu samorządu.
Cena: 300zł + VAT 23%.
W cenę wliczone są: zaświadczenie o udziale, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz ciepły posiłek
Miejsce: Sala szkoleniowa w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym ul. Witolda 11A w Rzeszowie

Zapisy:

W celu potwierdzenia zapisu na szkolenie prosimy przesłać mailem na adres lexedu@lexedu.pl :

 • potwierdzenie przelewu
 • imię i nazwisko uczestnika
 • numer telefonu
 • NIP i dane do faktury

Nr konta: 64 1140 2004 00003402 7476 2088
Tytuł przelewu: „Zapłata za szkolenie Rzeszów

ORGANIZATOR:

Monika Szubertowicz – wieloletni nauczyciel, dyrektor i właściciel dwóch niepublicznych przedszkoli w Rzeszowie. Absolwenta studiów z zakresu Psychoprofilaktyki społecznej oraz studiów podyplomowych z zakresu: Pedagogiki przedszkolnej, Organizacji i zarządzania oświatą oraz Spektrum autyzmu – diagnoza, terapia i edukacja. Ukończyła liczne kursy, warsztaty i szkolenia o tematyce edukacji dziecięcej. Doceniona przez magazyn Imperium Kobiet statuetką IK Magazine Awards Women’s Prestige. Jedna z bohaterek publikacji Ilony Adamskiej „W realu i w sieci, czyli co jest ważne w biznesie i nie tylko. Część druga”. Zdobywca 3 miejsca w konkursie Lider Biznesu Województwa Podkarpackiego 2018. Jej placówki zdobyły kolejno 3 i 6 miejsce w konkursie „Przedszkole na medal 2019”. Inicjatorka akcji „Mama FIT to mama GIT” oferującej bezpłatne zajęcia ruchowe dla mam. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym angażując się na rzecz propagowania placówek niepublicznych.

WYKŁADOWCA:

Beata Patoleta – adwokat, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat z zaangażowaniem i niezłomna wiarą w słuszność prezentowanego stanowiska reprezentuje osoby prowadzące placówki niepubliczne, głównie przedszkola niepubliczne z terenu całego kraju. Jej specjalizacją jest prawo oświatowe. Swoim klientom pomaga konstruować dokumenty statutowe placówek – statuty, umowy, regulaminy. Przygotowuje i reprezentuje w toku kontroli, analizuje pod względem zgodności z prawem akty prawa miejscowego – uchwały dotacyjne, z sukcesami reprezentuje również osoby, którym wypłacono dotacje w zaniżonej wysokości. Dla swoich klientów prowadziła sprawy, w których wartość uzyskanych kwot, czy to kwestionowanych w toku kontroli, czy z niedopłaconych dotacji przekroczyła znacznie 120 milionów złotych. W ramach bieżącej działalności kancelarii doradza przeszło czterystu placówkom niepublicznym. Prowadzi szkolenia, konferencje, warsztaty.

– – – – – – – – – – – – – – –

POZNAJ NASZE SZKOLENIA:

Dotacje, kontrola, rozliczanie dotacji na kształcenie specjalne, najnowsze zmiany w prawie
Szkolenia przeznaczone są dla osób prowadzących szkoły, przedszkola i żłobki
Tematyka i zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/

– – – – – – – – – – – – – – –