Dopuszczalne formy prowadzenia jednostek oświatowych. Zmiana w związku z Polskim Ładem?

Formy prowadzenia działalności oświatowej - "Nowy Ład"
Formy prowadzenia działalności oświatowej – „Nowy Ład”

Ustęp 2. artykułu 8. ustawy Prawo Oświatowe wskazuje, kto może zakładać i prowadzić szkoły i przedszkola. Po pierwsze może to być jednostka samorządu terytorialnego. Jednostki oświatowe mogą też być prowadzone przez inną osobę prawną oraz przez osobę fizyczną. Jak zmienić formę prowadzenia działalności w związku z programem Polski  Ład”. Jakie terminy Państwa obowiązują?

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Efektywne wydatkowanie i prawidłowe rozliczanie dotacji oświatowych
Termin:
18 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Optymalizacja zarządzania środkami z dotacji i rozliczanie wydatków
Zapisy: Wydatkowanie i rozliczanie dotacji >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Organizacyjne aspekty funkcjonowania niesamorządowej jednostki oświatowej
Termin:
24 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Etaty specjalistów, oddziały integracyjne, dni wolne, dotacje, czesne
Zapisy: Funkcjonowanie placówki niesamorządowej >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Jednostka oświatowa nie ma osobowości  i podmiotowości prawnej – użycza ich organ

Oznacza to, że szkoła, przedszkole, czy inna jednostka oświatowa nie może być prowadzona np. przez spółkę osobową. Bezwzględnie też organem prowadzącym nie może być też spółka cywilna — nie ma ona bowiem ani podmiotowości, ani osobowości prawnej. Organ prowadzący użycza bowiem jednostce oświatowej osobowości i podmiotowości prawnej.

Kto może prowadzić szkołę lub przedszkole?

Zgodnie z przepisami ustawy szkoła lub przedszkole może być prowadzona przez:

  • osobę fizyczną
  • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
  • spółkę akcyjną
  • stowarzyszenie
  • fundację

Jest to w zasadzie katalog zamknięty. Inne podmioty nie mogą zostać organem prowadzącym jednostki oświatowej.

Prowadzenie szkoły lub przedszkola nie jest działalnością gospodarczą

Powinniśmy również pamiętać o treści artykułu 170 ustawy Prawo Oświatowe. Wskazuje on, że prowadzenie szkoły lub przedszkola nie jest działalnością gospodarczą. Przy czym jednocześnie, w ustępie 2., ustawodawca zastrzega, że taka działalność może być prowadzona na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jednak wówczas nie stanowi ona prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182, lub innej formy wychowania przedszkolnego.

Art. 170. 1. Prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182, oraz innej formy wychowania przedszkolnego nie jest działalnością gospodarczą.
2. Działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182, lub innej formy wychowania przedszkolnego może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
3. Podmiot prowadzący działalność oświatową, o której mowa w ust. 2, jest obowiązany poinformować osobę korzystającą z tej działalności, a w przypadku osoby niepełnoletniej – jej rodziców, że działalność ta nie stanowi prowadzenia

Nowy Ład a forma prowadzenia szkoły, przedszkola

Wielu z Państwa zastanawia się nad możliwością zmiany formy prowadzenia działalności w związku z wprowadzeniem przepisów związanych z Nowym Ładem”. Proszę pamiętać, że w przypadku zmiany organu prowadzącego szkołę lub placówkę, wniosek o zmianę danych trzeba złożyć nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem zmiany organu prowadzącego.

Art. 168 ust. 14. ustawy Prawo Oświatowe:
W przypadku zmiany organu prowadzącego szkołę lub placówkę wniosek o zmianę danych, o których mowa w ust. 4 pkt 1, składa, nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem zmiany organu prowadzącego, osoba dotychczas prowadząca szkołę lub placówkę. W przypadku zgonu osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę wniosek składa osoba, która została wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4a lub 4b, w terminie 14 dni od dnia zgonu. Zmiana organu prowadzącego następuje z dniem dokonania wpisu tej zmiany do ewidencji. Przepisy ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 9-12 stosuje się odpowiednio.

Polski Ład termin zmiany formy działalności

Gdybyście więc chcieli Państwo zmienić formę prowadzonej działalności, proszę pamiętać, że jeśli nowa forma ma obowiązywać od 1 stycznia 2022, wniosek należy złożyć najpóźniej do 1 grudnia 2021. Ustęp 15. wspomnianego artykułu 168. daje możliwość złożenia wniosku w innym terminie, jeśli urząd wyrazi na to zgodę, jednak dla własnego bezpieczeństwa i spokoju zalecam Państwu zastosowanie się do terminu wspomnianego w ustępie 14.

Art. 168 ust. 15. ustawy Prawo Oświatowe:
Organ lub podmiot właściwy do dokonania wpisu do ewidencji może wyrazić zgodę na złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 14, w innym terminie niż określony w tym przepisie.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie