Dodatkowe opłaty w przedszkolach publicznych i konkursowych. Dopuszczalne?

Dodatkowe opłaty w przedszkolu publicznym
Dodatkowe opłaty w przedszkolu publicznym (fot. shutterstock/GoldenDayz)

Czy w przedszkolach publicznych lub konkursowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, jeżeli są konkursowe, można pobierać dodatkowe opłaty od rodziców? Czy dozwolone jest, prowadzenie dodatkowo płatnych zajęć dla dzieci? Czy rodzic może być zobligowany, do ponoszenia opłat wyższych niż 1 zł za każdą godzinę wykraczającą ponad podstawę programową? Czy przedszkole publiczne może pobierać wpisowe od rodziców? Wyjaśnia mecenas Beata Patoleta – specjalista ds. prawa oświatowego.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Złotówka za każdą godzinę ponad podstawę programową

W przedszkolach publicznych i konkursowych oraz innych konkursowych formach wychowania przedszkolnego nie można pobierać od rodziców innych opłat niż te, które są określone uchwałą rady gminy lub rady miasta. Jest to kwota nie wyższa niż 1 złoty za każdą godzinę ponad podstawę programową – 5 godzin dziennie.

Komu zgłosić zmianę w statucie szkoły lub przedszkola? Ile mamy czasu na zgłoszenie zmian?

Dodatkowe opłaty w jednostce publicznej lub konkursowej – roszczenia od rodziców

Jest to przepis bezwzględnie obowiązujący i niesie za sobą często konsekwencje w postaci roszczeń od rodziców. W znakomitej większości roszczenia te uznawane są przez sądy. Kwota dodatkowa za każdą godzinę wykraczającą ponad podstawę programową nie może być wyższa niż złotówka za każdą dodatkową godzinę. Samodzielnie możecie Państwo ustalić wyłącznie wysokość opłat za wyżywienie w jednostce oświatowej.

Nauczyciele specjaliści — pensum a etat w jednostce niepublicznej

Wysokość opłat dodatkowych w przedszkolach publicznych i konkursowych

Maksymalną wysokość ewentualnych opłat dodatkowych w przedszkolu publicznym lub konkursowym określają normy prawne.

Na podstawie artykułu 52 ustęp 8:
Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne publiczne przedszkola, szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi oraz inne formy wychowania przedszkolnego pobierają opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości nie wyższej niż wysokość opłat ustalonych przez radę gminy na podstawie ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu przekraczającą czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony odpowiednio na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.

oraz ustęp 13
Publiczne przedszkola, szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi i inne formy wychowania przedszkolnego, niepubliczne przedszkola, o których mowa w art. 17 ust. 1, niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, o których mowa w art. 19 ust. 1, oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 1, nie mogą pobierać opłat innych niż opłaty ustalone zgodnie z ust. 1, 2, 8, 12 i 14.

Dotacje celowe dla szkół i przedszkoli niesamorządowych. Tabela informacyjna, wzory wniosków

Opłata za zajęcia dodatkowe lub wpisowe w jednostkach publicznych i konkursowych

Skoro ustawa wprowadziła, od dnia 1 września 2013 r., ograniczenie w możliwości pobierania przez przedszkola publiczne opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, przewyższających kwotę 1 zł za godzinę zajęć. To nie jest możliwe również pobieranie od rodziców żadnych opłat za zajęcia dodatkowe czy wpisowe. Zwracam uwagę, że zdarzają się takie pozwy rodziców, głównie przeciwko gminom o dodatkowe opłaty w jednostkach i pozwy te rodzice wygrywają.

Zmiany w statutach szkół i przedszkoli wrzesień 2022

Brak opłat dodatkowych w jednostce publicznej lub konkursowej

Dodatkowe opłaty za zajęcia dodatkowe: teatrzyki, judo, karate itp. nie wchodzą w rachubę!
dodaje mecenas Beata Patoleta specjalista ds. prawa oświatowego

Zajęcia dodatkowe finansowane z budżetu przedszkola publicznego lub konkursowego

Wszystkie zajęcia (w tym tzw. dodatkowe) w przedszkolu publicznym muszą być finansowane z budżetu przedszkola i nie mogą wiązać się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców.

Premia w przedszkolu lub szkole. Finansowanie premii dotacją, zasady, dokumentowanie

Wynajem sal podmiotom zewnętrznym w przedszkolu publicznym

Dyrektor przedszkola może wynająć lub użyczyć podmiotowi zewnętrznemu salę/pomieszczenie na prowadzenie działalności edukacyjnej. W tym przypadku działalność ta nie może kolidować z pracą przedszkola. W tej sytuacji to nie przedszkole pobiera opłaty za organizowane tam zajęcia.

Rada rodziców może ustalić dobrowolne składki na działalność przedszkola

W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Wymaga to określenia, w regulaminie, zasad ich wydatkowania. W zasadach tych można wskazać, że środki te będą przeznaczone np. na zabawy, imprezy okolicznościowe, koncerty muzyczne, wycieczki itp. Wspomniane wydarzenia, opłacane z tych dobrowolnych składek, mogą odbywać się w czasie pobytu dziecka w przedszkolu. (art. 54 ust. 8 ustawy o systemie oświaty).

Zwracam uwagę, że to są środki rady rodziców i są to dobrowolne opłaty. Nikt nie może zmusić rodzica do wnoszenia tych składek. Nie pobieramy od rodziców żadnych dodatkowych opłat.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie