Czym jest WOPFU i jak opracować ten dokument?

Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, w skrócie WOPFU
Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, w skrócie WOPFU [ fot.shutterstock/Beautrium ]

Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, w skrócie WOPFU, to niezwykle ważny dokument w polskim systemie edukacji specjalnej. Stosowany jest w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jego głównym celem jest dokładne zrozumienie indywidualnych potrzeb ucznia, co umożliwia dostosowanie metod pracy i wsparcia do jego specyficznych wymagań.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Kiedy należy opracować WOPFU?

Kiedy należy opracować Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU), aby zapewnić odpowiednie wsparcie dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego?

Przed opracowaniem Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET). WOPFU jest niezbędne do stworzenia IPET, który szczegółowo określa działania edukacyjno-terapeutyczne dla ucznia. Dokumentacja WOPFU powinna być gotowa przed opracowaniem IPET, aby program edukacyjny mógł być dokładnie dostosowany do potrzeb ucznia.​
​​​​Na początku roku szkolnego. Dla uczniów rozpoczynających naukę w nowej szkole, lub na nowym etapie edukacyjnym, WOPFU powinno być opracowane do 30 września. Jest to kluczowe, aby zapewnić, że wsparcie edukacyjne jest odpowiednio zaplanowane od początku roku szkolnego.​
W ciągu 30 dni od otrzymania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Jeśli uczeń otrzyma orzeczenie o specjalnych potrzebach kształcenia w trakcie roku szkolnego, WOPFU powinno być opracowane w ciągu 30 dni od daty złożenia tego orzeczenia. To pozwala na szybkie zorganizowanie wsparcia edukacyjnego dla ucznia.​

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny: dostosowanie edukacji do potrzeb ucznia

Regularna aktualizacja WOPFU

WOPFU powinno być regularnie aktualizowane, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, aby uwzględniać postępy ucznia i zmieniające się potrzeby. Regularne spotkania zespołu odpowiedzialnego za WOPFU pozwalają na wprowadzenie ewentualnych modyfikacji do programu wsparcia.​

Dlaczego ważne jest terminowe opracowanie WOPFU?

Terminowe stworzenie WOPFU jest kluczowe, aby zapewnić uczniowi odpowiednie wsparcie od samego początku roku szkolnego. Pozwala także regularnie monitorować postępy ucznia i dostosowywać program wsparcia do jego aktualnych potrzeb.

Kto Opracowuje WOPFU?

WOPFU jest efektem pracy zespołu specjalistów, w skład którego wchodzą:

  • Nauczyciele przedmiotowi: Mający bezpośredni kontakt z uczniem podczas lekcji.
  • Specjaliści edukacyjni: Psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci, którzy prowadzą dodatkowe zajęcia z uczniem.
  • Rodzice lub opiekunowie: Ich udział jest kluczowy, gdyż posiadają najwięcej informacji o potrzebach i trudnościach dziecka.
  • Uczeń: Jeśli osiągnął pełnoletność, może również aktywnie uczestniczyć w procesie opracowywania WOPFU​

Wypowiedzenie umowy o pracę: procedury i wymogi prawne

Proces przygotowania WOPFU

Zbieranie Danych. Gromadzenie informacji o uczniu poprzez obserwacje, testy diagnostyczne oraz wywiady z rodzicami i nauczycielami.
Analiza i Ocena. Zespół specjalistów analizuje zebrane dane, identyfikuje potrzeby i trudności ucznia oraz ocenia jego poziom funkcjonowania.
Opracowanie Dokumentu. Na podstawie analizy tworzy się szczegółowy dokument WOPFU, który opisuje indywidualne potrzeby ucznia oraz zakres wymaganej pomocy.
Ewaluacja i Aktualizacja. Dokument jest regularnie aktualizowany, aby uwzględniać zmieniające się potrzeby ucznia. Ewaluacje przeprowadza się co najmniej dwa razy w roku​

Kluczowe elementy WOPFU

WOPFU jest kompleksowym narzędziem, które powinno uwzględniać różne aspekty funkcjonowania ucznia:

  • Indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe. Dokument powinien precyzyjnie opisywać, jakie wsparcie jest niezbędne, aby uczeń mógł efektywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych
  • Mocne strony, predyspozycje i zainteresowania. Uwzględnienie pozytywnych cech i zainteresowań ucznia pomaga w lepszym dostosowaniu metod nauczania oraz w motywowaniu do nauki
  • Zakres wsparcia. Określenie, jakie konkretne działania muszą być podjęte przez nauczycieli i specjalistów (np. dodatkowe zajęcia, obecność asystenta nauczyciela)
  • Przyczyny trudności edukacyjnych. Identyfikacja barier i ograniczeń, które utrudniają uczniowi funkcjonowanie w środowisku szkolnym
  • Działania. Opis podejmowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudności edukacyjnych i rozwój ucznia​

Babciowe podpisane przez prezydenta – świadczenie 1500 złotych na dziecko

Przykładowy wygląd dokumentu WOPFU

Przepisy nie narzucają konkretnego wzoru WOPFU, każda szkoła może opracować własny formularz zgodny z wymogami prawnymi. Przykładowy wzór może zawierać następujące sekcje:

Metryczka Ucznia
Imię i nazwisko: Jan Kowalski
Data urodzenia: 15.05.2010
Klasa: 4B
Mocne Strony i Predyspozycje
Zdolności matematyczne
Zainteresowanie informatyką
Umiejętności interpersonalne
Potrzeby Edukacyjne i Rozwojowe
Indywidualne podejście do zadań matematycznych
Dodatkowe zajęcia z informatyki
Wsparcie psychologiczne
Zakres Wsparcia
Nauczyciel wspomagający podczas lekcji matematyki
Zajęcia dodatkowe z informatyki dwa razy w tygodniu
Cotygodniowe spotkania z psychologiem
Ewaluacja i Modyfikacje
Data: 30.09.2023
Wprowadzone zmiany: Zwiększenie częstotliwości spotkań z psychologiem

Dlaczego WOPFU jest tak ważne?

WOPFU jest nie tylko dokumentem administracyjnym, ale przede wszystkim narzędziem wspierającym proces edukacyjny uczniów z orzeczeniem o specjalnych potrzebach kształcenia. Dzięki dokładnej analizie i systematycznej ewaluacji, nauczyciele i specjaliści mogą lepiej zrozumieć potrzeby ucznia i dostosować metody nauczania, co przyczynia się do lepszych wyników edukacyjnych i rozwoju ucznia​

Jakie są podstawy prawne WOPFU?

Podstawę prawną dla tworzenia WOPFU stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Dokument ten precyzuje zasady tworzenia, zawartość oraz procedury związane z WOPFU​

WOPFU – podsumowanie

Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU) jest fundamentalnym elementem systemu edukacji specjalnej, który pozwala na kompleksowe wsparcie uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzięki zaangażowaniu zespołu specjalistów, regularnej ewaluacji oraz indywidualnemu podejściu, WOPFU przyczynia się do lepszego zrozumienia i zaspokojenia specyficznych potrzeb każdego ucznia, co jest kluczowe dla jego sukcesu edukacyjnego i osobistego rozwoju.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie