Czy kuratorium ma prawo wglądu w umowy placówki z nauczycielami?

Kontrola z kuratorium oświaty - uprawnienia
Kontrola z kuratorium oświaty – uprawnienia [fot.shutterstock/Just dance]

Jakie dokumenty może kontrolować wizytator z kuratorium oświatowego? Czy wśród tych dokumentów znajdują się umowy z nauczycielami? Wizytatorzy z kuratoriów oświatowych mogą prowadzić u Państwa różnego rodzaju kontrole. Przeważnie są one spowodowane zawiadomieniem osób lub podmiotów zewnętrznych, np. rodziców. W ostatnim czasie częste są kontrole prowadzone w obszarze zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów. Jakie są uprawnienia kontrolera w trakcie takiej kontroli? Wyjaśnia mecenas Beata Patoleta.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Kontrola kuratorium — etaty nauczycieli specjalistów

Kontrole dotycząca liczby etatów specjalistów, są zazwyczaj krótkie — jednodniowe i skupiają się jedynie na tym obszarze. Kontrole te dotyczą prawidłowości realizacji wytycznych odnośnie do liczby etatów specjalistów — pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolu, szkole lub zespole. Wizytator skupia się przede wszystkim na sprawdzeniu, czy w placówce „zapełniona” jest odpowiednia liczba etatów wobec liczby uczniów według stanu na dzień 1 września bieżącego roku szkolnego.

Nowe uprawnienia Kuratorium Oświaty a wykreślenie z ewidencji placówek oświatowych

Kontrola kuratorium w publicznych i niepublicznych jednostkach

Nie ma wątpliwości, że kuratorium oświaty ma prawo przeprowadzania kontroli w szkołach publicznych i niepublicznych zgodnie z treścią artykułu 51 ustęp 1 punkt 1 ustawy prawo oświatowe. Kurator oświaty sprawuje również nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi jednostkami oświatowymi zgodnie z treścią artykułu 180 ustawy prawo oświatowe. Przy okazji tych kontroli pojawia się pytanie: czy wizytatorzy z kuratorium mają kompetencje, uprawniające ich do wglądu w treść umów, zawartych przez Państwa ze specjalistami i nauczycielami.

Umowy placówki z nauczycielami a kontrola kuratorium

Artykuł 55 ustęp 3 punkty 2 i 3 dają kuratorowi możliwość wglądu w dokumentację potwierdzającą kwalifikacje nauczycieli. Nie mamy co do tego wątpliwości! W związku z tym musicie Państwo okazać wizytatorowi z kuratorium oświaty, dokumenty, które potwierdzają, że specjalista jest specjalistą, że ma kwalifikacje do prowadzenia danych zajęć! Nie daje to już jednak podstaw do wglądu w treść umów o pracę z takimi specjalistami, czy też umów zlecenia, które macie z nimi zawarte.

Wypadek na placu zabaw — odpowiedzialność placówki

Jakie dokumenty może kontrolować wizytator z Kuratorium Oświaty?

Artykuł 55 ustawy prawo oświatowe informuje nas, do jakich dokumentów ma dostęp wizytator z kuratorium oświaty. Jest to prawo wglądu do:
– prowadzonej przez szkołę lub placówkę dokumentacji dotyczącej nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy
– znajdujących się w szkole dokumentów nauczycieli potwierdzających ich kwalifikacje do prowadzenia przydzielonych im zajęć. Dotyczy to również dokumentów tych osób, które są zatrudnione za zgodą kuratorium do prowadzenia zajęć albo w przedszkolach do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania.

Uprawnienia wizytatora z kuratorium

Oczywiście wizytator ma też prawo wstępu do placówek oraz do udziału w posiedzeniach rady pedagogicznej, jeśli taka rada została u Państwa ustanowiona w treści statutu. Nadzorowi podlega posiadanie przez nauczycieli wymaganych kwalifikacji, realizacja podstawy programowej, zasady oceniania statutu, przestrzeganie statutu szkoły lub placówki, przestrzeganie praw dziecka i zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wychowania.

Odpowiedzialność placówki oświatowej za szkody wyrządzone przez dziecko

Zakres nadzoru realizowanego przez kuratorium oświaty

Co kurator robi w ramach nadzoru pedagogicznego? Ocenia stan przestrzegania przepisów prawa, dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki. Kuratorium ocenia też przebieg procesów kształcenia, wychowania, efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Wizytator sprawdza także sposób przebiegu innej działalności statutowej szkoły lub placówki. Tu uwaga, zwracam państwu uwagę, na treść Państwa statutów, na przykład w kwestii nadzoru pedagogicznego. Jednostki niepubliczne nie muszą np. prowadzić nadzoru wewnętrznego, ale jeśli wpiszecie w statucie, że dyrektor u Państwa go prowadzi, to wówczas musi go prowadzić.

Art. 55. [Sprawowanie nadzoru pedagogicznego]
1. Nadzór pedagogiczny polega na:
1) obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;
2) ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;
3) udzielaniu pomocy szkołom i placówkom, a także nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
4) inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów.
2. W zakresie wymienionym w ust. 1 pkt 1 i 2 nadzorowi podlega w szczególności:
1) posiadanie przez nauczycieli wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przydzielonych im zajęć;
2) realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania;
3) przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki;
4) przestrzeganie statutu szkoły lub placówki;
5) przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach;
6) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie