Czy aktualizacja kwoty dotacji oświatowych jest obowiązkowa?

Obowiązkowa aktualizacja kwoty dotacji oświatowych
Obowiązkowa aktualizacja kwoty dotacji oświatowych [ fot.shutterstock/DeemerwhaStudio ]

Aktualizacja dotacji oświatowych — szkolnych i przedszkolnych jest związana z wydatkami budżetowymi gminy. Powinniście Państwo otrzymywać dotację stanowiąca określony procent wydatków bieżących, ponoszonych przez gminę na przedszkola samorządowe. Chodzi o zachowanie sprawiedliwego podziału środków. Jak to bywa w praktyce, sami Państwo wiecie najlepiej. Czy aktualizacja kwot dotacji oświatowych jest dla gminy obowiązkowa? Na to pytanie odpowiada mecenas Beata Patoleta specjalistka ds. prawa oświatowego.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Plan wydatków budżetowych w gminie

Ustawodawca ma świadomość, że plan budżetu uchwalony w uchwale budżetowej – najczęściej w ostatnich dniach grudnia poprzedniego roku, nie jest ostatecznym planem. Tak jak my, w swoich w budżetach planujemy sobie określone przychody i wydatki, a rzeczywistość często te plany weryfikuje, tak też jest z budżetem gminy.

Zmiany w budżecie a aktualizacje dotacji oświatowych

Skoro budżet się zmienia, zmienia się również plan wydatków na przedszkola samorządowe. Aby spełniony został cel, czyli odpowiedni procent udziału wydatków ponoszonych na przedszkola samorządowe w wysokości dotacji, dotacja musi być aktualizowana. Ustawodawca przewidział dwie takie obligatoryjne aktualizacje.

Praca zdalna w szkołach i przedszkolach – regulacje z 7 kwietnia 2023

Dwie obowiązkowe aktualizacje kwoty dotacji oświatowych

Wygląda to zatem w ten sposób, że w styczniu otrzymujecie Państwo dotację stanowiącą odpowiedni procent wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej na dany rok. Jest to w uproszczeniu procent wydatków budżetowych na placówki samorządowe podzielony przez liczbę dzieci w tych jednostkach wskazanych w SIO na dzień 30 września roku poprzedniego – czyli 2022.

Brak aktualizacji dotacji w gminie? Podstawa prawna aktualizacji

Dla tych z Państwa, którzy chcielibyście zwrócić uwagę swoim gminom, które nie dokonały aktualizacji kwoty dotacji, wskazuję, że obowiązek ten wynika z treści art. 44 ustawy o finansowaniu zdań oświatowych

Art. 44. [Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji]
1. Aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12, art. 13 i art. 50 ust. 1, dokonuje się:
1)w miesiącu pierwszej aktualizacji;
2)w październiku roku budżetowego;
3)w dowolnym miesiącu roku budżetowego – w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
2. W aktualizacji dokonywanej na podstawie ust. 1 pkt 1 uwzględnia się plan dochodów i wydatków:
1)budżetu jednostki samorządu terytorialnego – w przypadku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 i art. 50 ust. 1,
2) części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – w przypadku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 13
– według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc pierwszej aktualizacji.

Zaniżony plan wydatków gminnych

Niestety, zauważamy ostatnio, że wydatki w uchwałach, planowane są w wysokości niższej nawet niż wydatki wykonane w zeszłym roku. Wydaje się to być niemożliwe, ale na papierze dotacja wyliczona jest właściwie. Chodzi o to, że przez te pierwsze cztery, pięć miesięcy do aktualizacji, wydatki te nie zostaną przekroczone, bo plan budżetu stanowi nieprzekraczalny limit. Państwo dostajecie zaniżoną dotację, ale włodarze wskazują, że liczą ją zgodnie z planem, to że jest zaniżony – to już zupełnie inna sprawa.

Wsparcie radnych dla jednostek niesamorządowych

Czasem rozwiązaniem może być wsparcie lokalnych radnych. Starajmy się ich przekonać, żeby przy takim (zaniżonym) planie budżetu, by nie krzywdzić rodziców, których dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych, zwiększali procentową podstawę dotacji. Przynajmniej do czasu, gdy wydatki w uchwale nie zostaną zaplanowane w realnej wysokości!

Wasilków – zwiększenie podstawy naliczania kwoty dotacji

Zmiana subwencji oświatowej – zmiana budżetu gminy

Dotację, jaką otrzymujecie Państwo w styczniu, otrzymujecie aż do pierwszej aktualizacji. Następuje ona 30 dniu po ogłoszeniu ustawy budżetowej Skarbu Państwa. Podane są w niej wysokości subwencji dla samorządów. Samorządy zmieniają zatem na jej podstawie swoje uchwały, uwzględniając wysokość subwencji, jaką w grudniu na potrzeby uchwały budżetowej tylko szacowali.

Pierwsza aktualizacja dotacji oświatowych jest obowiązkowa!

Pierwsza aktualizacja jest zatem obowiązkowa! Jej termin jest ruchomy i zależy od daty opublikowania ustawy budżetowej Skarbu Państwa. W tym roku ustawa budżetowa była opublikowana w lutym, zatem 30 dniu upłynęło w marcu, kiedy to aktualizowano kwotę dotacji. Teraz wobec tego powinna być Państwu wypłacana dotacja, szkolna lub przedszkolna, w zaktualizowanej kwocie.

Aktualizacja a wysokość dotacji oświatowej

Proszę pamiętać, że dotacja stanowi jedną, roczną wartość, jest jedynie wypłacana w 12 częściach. Innymi słowy, jeśli w styczniu dotacja roczna miała wynosić 12 000, to owe 12 000 podzielono na 12 części i wypłacano po 1000 złotych. Jeśli zaś po aktualizacji zostanie ustalone, że dotacja ma wynosić 16 0000, to od 16 tysięcy należy odjąć 4 tysiące, które już zostały wypłacone. Zostanie 12 000 do podziału na 8 miesięcy. Zaktualizowana część miesięczna dotacji, będzie zatem wynosiła 15000 złotych. I taką dotację powinno otrzymywać przedszkole aż do października, kiedy to będzie wypłacona nowa kwota — po obowiązkowej aktualizacji wrześniowej.

Wydatkowanie dotacji na Kształcenie Specjalne – proporcjonalny podział kosztów

Przepisy regulujące aktualizację dotacji oświatowych

Przepisy regulujące sposób obliczenia wysokości dotacji dla szkół i przedszkoli w przypadku dokonywania aktualizacji kwoty rocznej są jasne. Podstawowe znaczenie mają przepisy u.f.z.o., które zawierają zasady aktualizacji. Artykuł 43 ust. 1 pkt 1 stanowi, że kwota dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 40 i art. 41, ulega aktualizacji, w wyniku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 i art. 13, dokonanej na podstawie art. 44 ust. 1. PKD zgodnie z art. 44 u.f.z.o. podlega zatem aktualizacji, co do zasady, dwukrotnie w ciągu roku budżetowego.

Statystyczna liczba dzieci przy pierwszej aktualizacji – wrzesień roku poprzedniego

Pierwsza aktualizacja jest dokonywana w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej (miesiąc pierwszej aktualizacji). Z kolei druga aktualizacja jest dokonywana w październiku.(aktualizacja wrześniowa). W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe są również aktualizacje w dowolnym miesiącu roku budżetowego. Dokonując aktualizacji podstawowej kwoty dotacji teraz w kwietniu, uwzględnia się plan dochodów i wydatków budżetu według stanu z 30 marca, ale nie zmienia się statystyczna liczba dzieci, przez którą dzieli się plan wydatków, tę nadal przyjmujemy z września 2022 roku.

Świąteczne uroczystości w szkołach i przedszkolach finansowane z dotacji oświatowych?

Aktualizacja liczby dzieci – wrzesień

Liczbę dzieci aktualizuje się przy okazji wrześniowej aktualizacji kwot dotacji. Wskazuje to treść art. 11 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie