Błędy w uchwałach żłobkowych. Termin składania wniosku o przyznanie dotacji

Błędne zapisy w uchwałach żłobkowych
Błędne zapisy w uchwałach żłobkowych

W treści gminnych uchwał żłobkowych bardzo często pojawiają się błędne zapisy. Jednym z częściej występujących naruszeń jest np. wprowadzenie terminu składania wniosku o przyznanie dotacji celowej. Jak te kwestie reguluje ustawa i jak wpływa to na osoby prowadzące żłobki?

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Naruszenia w gminnych uchwałach żłobkowych – termin składania wniosku

Najczęstsze naruszenia dotyczą artykułu 60 ustęp 1 i 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Przykładem może tu być wprowadzenie terminu składania wniosku o przyznanie dotacji celowej w związku z prowadzeniem działalności żłobkowej. Skutkuje to ograniczeniem uprawnienia do otrzymania dotacji, wyłącznie do tych osób, które złożą stosowny wniosek w wyznaczonym przez gminę terminie.

Dotacje na KKZ do 2019 roku nie podlegały rozliczeniu

Gmina nie ma kompetencji do ustalania trybu przyznania dotacji

Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 nie przyznaje Radzie Gminy kompetencji do ustalenia trybu przyznania i udzielania dotacji. Uprawnia ją jedynie do określenia wysokości tej dotacji oraz zasad jej ustalania i rozliczania. Ponadto ustawa przewiduje, że dotacja udzielana jest na każde dziecko objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna. Bez względu na to, w jakim terminie podmiot złoży wniosek o dotację!

MEiN: Od września 2022 nowe standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów w szkołach i przedszkolach

Ustalenie terminu złożenia wniosku jest pozbawione podstaw prawnych

Uzależnianie wypłaty dotacji, od złożenia wniosku w jakimś, ustalonym uchwałą gminną terminie jest pozbawione podstaw prawnych!

Dotacja zależna od dni pobytu dziecka w żłobku?

Podobnie wygląda sprawa wypłaty Państwu dotacji żłobkowej zależnie od dni pobytu dziecka w żłobku. To również jest niezgodne z prawem. Sądy dość powszechnie krytykują taką praktykę.

Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3:

osoby, prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, lub zatrudniające dziennych opiekunów mogą otrzymać na dziecko objęte opieką w żłobku, lub klubie dziecięcym, lub przez dziennego opiekuna dotację celową z budżetu gminy

Brak zgłoszenia a dotacje na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Skoro dotacja została przyznana, to jej wypłata jest obowiązkowa

Skoro Rada Miasta przyznaje dotację celową osobom prowadzącym żłobki lub kluby dziecięce to jej wypłata jest obligatoryjna. Dowolne jest wyłącznie przyznanie tej dotacji. Jeśli jednak Rada Miasta podejmie taką decyzję, to wypłata tej dotacji jest obligatoryjna. Nie można jej wówczas uzależniać od żadnych dodatkowych warunków.

Dotacja na większą liczbę dzieci niż wskazana we wniosku

Również odmowa przyznania dotacji na liczbę dzieci większą niż wskazana we wniosku jest nieprawidłowa i w orzecznictwie uznawana za niezgodną z prawem.

Dotacja celowa służy dofinansowaniu realizacji określonego zadania publicznego

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie II GSK 1673/15 wskazał:

Dotacja przyznawana określonym w ustawie z 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 podmiotom z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi jest dotacją celową. Dotacja celowa, w odróżnieniu od dotacji podmiotowej, służy dofinansowaniu realizacji określonego zadania publicznego przekazanego jej beneficjentowi, nie zaś współfinansowaniu działalności podmiotu realizującego te zadania, co jest typowe dla dotacji podmiotowej. W przypadku dotacji celowej, o której stanowi art. 60 w/w ustawy, są to zadania publiczne gminy obejmujące opiekę sprawowaną nad dziećmi w wieku do lat 3 w formach przewidzianych w/w ustawą.
[…]
Ustawa z 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, odmiennie niż u.s.o., nie wprowadza jako warunku przyznania dotacji terminu złożenia wniosku o dotację, co wynika z faktu, iż dotacja ta jest dotacją celową, nie zaś podmiotową (przyznawaną na sfinansowanie działalności bieżącej określonych w ustawie podmiotów sprawujących opiekę nad dziećmi). Podmioty te nie są obowiązane do wyprzedzającego rok budżetowy planowania liczby dzieci, które mają być objęte opieką, lecz mogą ubiegać się o dotację w każdym czasie w ciągu roku budżetowego, jeśli realizują zadania, na które dotacja jest przyznawana. A zatem wprowadzenie terminu składania tych wniosków przez beneficjentów, a tym bardziej warunku, że dotacja za poszczególne miesiące nie może być przyznana na większą liczbę dzieci niż wskazaną we wniosku złożonym w terminie jest niedopuszczalne. Powoduje to bowiem ograniczenie podmiotowe dotacji, w sytuacji gdy dotacja ta ma charakter wyłącznie celowy

Więcej na temat błędów w gminnych uchwałach żłobkowych i przedszkolnych opowiemy Państwu w trakcie najbliższego szkolenia:

Zapisy:  Żłobki i przedszkola. Uchwały gminne – przekraczanie kompetencji przez jednostki samorządu terytorialnego

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie