Aktywny Rodzic – „Babciowe”. Od października 1500 złotych na dziecko

Babciowe - 1500 na dziecko w programie świadczeń Aktywny Rodzic 2024
Babciowe – 1500 na dziecko w programie świadczeń Aktywny Rodzic 2024 [fot. shutterstock/DraganaGordic]

„Babciowe” już pewne – prezydent podpisał ustawę o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny Rodzic”.  Zgodnie z informacjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej program ruszy 1 października 2024. W jego ramach dostępne będą trzy różne świadczenia: „Aktywni rodzice w pracy”, czyli tzw. Babciowe, „Aktywnie w żłobku”, „Aktywnie w domu”. W zależności od rodzaju świadczenia możliwe dofinansowanie wyniesie od 500 do 1900 złotych miesięcznie na dziecko w wieku od 12 do 36 miesiąca życia. Poznaj zasady przyznawania świadczenia rodzicom i instytucjom opieki.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Babciowe 2024 — zasady.  Aktywni rodzice w pracy – 1500 lub 1900 złotych miesięcznie

To świadczenie skierowane będzie do rodziców aktywnych zawodowo, których dziecko nie jest objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu albo sprawowaną przez dziennego opiekuna. Programem objęte są rodzice dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Kwota dofinansowania w ramach tego świadczenia wyniesie 1500 złotych na dziecko. W przypadku dzieci wymagających stałej lub długotrwałej opieki, pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, świadczenie będzie przysługiwało w podwyższonej wysokości 1900 zł miesięcznie.

Nowe kwoty dotacji oświatowych od maja 2024. Wzrost, czy spadek?

Świadczenie „aktywni rodzice w pracy” przysługuje na nieobjęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu albo sprawowaną przez dziennego opiekuna dziecko
aktywnym zawodowo:
1) matce, albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z uwzględnieniem art. 10 ust. 3, albo
2) opiekunowi faktycznemu dziecka, albo
3) osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej, albo osobie prowadzącej rodzinny dom
dziecka, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177).
2. Na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka
świadczenie „aktywni rodzice w pracy” przysługuje wyłącznie odpowiednio aktywnej
zawodowo osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej albo aktywnej zawodowo osobie
prowadzącej rodzinny dom dziecka.

Zmiany w programie Maluch Plus – Aktywny Maluch 2022-2029

Aktywni rodzice w pracy – osoby wspólnie wychowujące dziecko

W procedowanej ustawie ustalono również kwestie dotyczące samodzielnej i wspólnej opieki nad dziećmi oraz wymagania dotyczące składek na ubezpieczenie opłacanych przez osoby ubiegające się o świadczenie w ramach programu aktywni rodzice w pracy. Według zapisów, które znajdują się w dokumencie:

W przypadku osoby ubiegającej się lub otrzymującej świadczenie „aktywni rodzice w pracy”, która wspólnie z małżonkiem lub wspólnie z rodzicem dziecka wychowuje dziecko albo zgodnie z oświadczeniem wspólnie z inną osobą zamieszkuje i wychowuje dziecko, świadczenie „aktywni rodzice w pracy” przysługuje, jeżeli zarówno osoba ubiegająca się lub otrzymująca świadczenie „aktywni rodzice w pracy”, jak i osoba wspólnie z nią wychowująca dziecko, z tytułu aktywności zawodowej podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym od podstawy, której łączna wysokość wynosi nie mniej niż 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym podstawa, od której są opłacane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe każdego z nich, nie może być niższa niż:
1) 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym okresie, na który
jest ustalane prawo do świadczenia „aktywni rodzice w pracy”;
2) 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym okresie, na który
jest ustalane prawo do świadczenia „aktywni rodzice w pracy” – w przypadku osób
prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, o których mowa w ust. 4 lub
w art. 18a i art. 18c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych.

W przypadku osoby ubiegającej się lub otrzymującej świadczenie „aktywni rodzice w pracy” będącej zgodnie z oświadczeniem, osobą samodzielnie wychowującą dziecko, świadczenie „aktywni rodzice w pracy” przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się lub otrzymująca świadczenie „aktywni rodzice w pracy” z tytułu aktywności zawodowej podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu od podstawy, której wysokość wynosi nie mniej niż 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Świadczenie Aktywnie w żłobku zastąpi program 400 plus

Program „Aktywnie w żłobku” będzie przeznaczony dla rodziców dziecka, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego albo jest objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3. rok życia, lub w przypadku gdy niemożliwe, lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4. rok życia. Wysokość tego świadczenia wyniesie odpowiednio – 1500 zł miesięcznie na dziecko. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji – w wysokości 1900 zł miesięcznie. Wysokość świadczenia „aktywnie w żłobku” nie może być jednak wyższa niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Podwyżki dla nauczycieli w placówkach niesamorządowych — przepisy

Aktywnie w żłobku — zasady, górna granica wysokości opłat – 2200 zł

Jak informuje na swojej stronie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planowane jest również wprowadzenie górnej granicy wysokości opłat żłobkowych. Przekroczenie tej kwoty miałoby wykluczyć daną instytucję opieki lub dziennego opiekuna z procesu przyznawania świadczenia „Aktywnie w żłobku”.

Świadczenie „aktywnie w żłobku” przysługuje, jeżeli wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna nie jest wyższa niż 120% uśrednionego kosztu pobytu dziecka w żłobku, lub klubie dziecięcym, lub u dziennego opiekuna rozumianego jako uśrednione miesięczne wydatki ponoszone przez jednostki samorządu terytorialnego na zapewnienie jednemu dziecku opieki odpowiednio w żłobku, lub klubie dziecięcym, lub u dziennego opiekuna.

Jak czytamy na stronie ministerstwa: w pierwszym okresie obowiązywania ustawy powyższy próg został określony kwotowo i będzie wynosił 2200 zł miesięcznie. Wniosek o przyznanie tego świadczenia będzie składał rodzic, natomiast świadczenie to będzie przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub rachunek bankowy dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek w terminie do 20. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Aktywnie w domu zamiast RKO rodzinnego kapitału opiekuńczego

Jeśli rodzice dziecka w wieku między 12 a 36 miesięcy nie zakwalifikują się, lub nie zdecydują na wyżej wspomniane świadczenia Aktywni rodzice w pracy, Aktywnie w żłobku, mogą skorzystać z trzeciej wersji dofinansowania „Aktywnie w domu”.

Czy możliwa jest zmiana świadczenia w programie Aktywny Rodzic?

Tak. Rodzice będą mogli zrezygnować z jednej formy dofinansowania i zgłosić się do innej. Trzeba pamiętać, że w danym miesiącu można skorzystać tylko z jednej z form wsparcia.

Czy babciowe obejmuje również rodziców prowadzących własną działalność gospodarczą?

Tak, o ile spełnią określone warunki: – działalność nie może być zawieszona, – niezbędny jest też minimalny poziom oskładkowania takiej działalności. Warunkiem otrzymania świadczenia będzie zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od podstawy, której łączna wysokość obydwojga rodziców wynosi nie mniej niż 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę i jednocześnie nie mniej dla każdego z rodziców niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kto będzie wypłacał świadczenia w ramach programu Aktywny Rodzic?

Przyjmowaniem i weryfikacją wniosków oraz wypłacaniem świadczenia zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czy osoba przebywająca na L4 również otrzyma świadczenie Aktywny Rodzic?

Projekt ustawy zakłada, że przerwa w wykonywaniu pracy przez rodzica w związku z chorobą nie będzie miała wpływu na dalsze pobieranie świadczenia.

Czy świadczenie Aktywny Rodzic będzie wypłacane także na pierwsze dziecko?

Świadczenie „aktywnie w domu”, w przeciwieństwie do rodzinnego kapitału opiekuńczego, będzie przysługiwało już od pierwszego dziecka w rodzinie w wieku od 12 do ukończenia 35 miesiąca życia dziecka.

Czy z babciowego będzie trzeba się rozliczyć?

Poza spełnieniem warunku aktywności zawodowej w przypadku świadczenia „aktywni rodzice w pracy” nie będzie konieczności udowadniania rozliczenia środków lub składania umowy zawieranej z nianią, lub innym opiekunem dziecka.

Kiedy zostaną wypłacone pierwsze świadczenia?

Według informacji na stronie ministerstwa pierwsze świadczenia zostaną wypłacone w 4 kwartale 2024

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie