Aktywnie w domu — komu przysługuje 500 złotych na dziecko?

Rodzice bawią się z dziećmi w domu
Aktywnie w domu – 500 złotych na dziecko [fot. shutterstock/fizkes]

„Aktywnie w domu” to świadczenie mające na celu wspieranie aktywności zawodowej rodziców. Jest ono jednym z elementów programu „Aktywny rodzic” wprowadzonego ustawą z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka. W ramach świadczenia „Aktywnie w domu” uprawnionym beneficjentom dofinansowania przysługuje wsparcie w wysokości 500 złotych na dziecko w wieku od 12 do 36 miesiąca życia.

 • Świadczenie dla rodziców, opiekunów dziecka od 12 do 36 miesiąca życia
 • Świadczenie przysługuje na każde dziecko między 12 a 36 miesiącem życia
 • Wysokość dofinansowania to 500 złotych miesięcznie na dziecko
 • Wnioskować można od momentu ukończenia 12 miesiąca życia
 • Obcokrajowcy muszą spełniać określone warunki
 • Świadczeń w ramach Aktywny rodzic nie można łączyć
 • 2,5 letnie dziecko w przedszkolu może korzystać z Aktywnie w domu

Aktywny Rodzic – „Babciowe”. Od października 1500 złotych na dziecko

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Program Aktywny rodzic – dostępne świadczenia

W ramach programu „Aktywny rodzic” dostępne są trzy różne świadczenia: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku”, oraz „aktywnie w domu”. W ramach tych świadczeń uprawnione osoby mogą otrzymać od 500 do 1900 złotych wsparcia finansowego na dziecko w wieku od 12 do 36 miesiąca życia.

Aktywnie w domu – komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie „Aktywnie w domu” przysługuje matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, również w przypadku, gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach. W tej sytuacji kwotę świadczenia „Aktywnie w domu” ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia. Świadczenie przysługuje również opiekunowi faktycznemu dziecka, czyli osobie, która ma złożony wniosek do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka, jeśli dziecko to znajduje się pod jej opieką.

Jak założyć przedszkole, szkołę lub inną jednostkę oświatową? O czym pamiętać?

Na kogo przysługuje dofinansowanie 500 złotych na dziecko

Świadczenie „Aktywnie w domu” przysługuje na każde dziecko. Świadczenie należne jest od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc życia, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ukończy 36. miesiąc życia.

Wysokość świadczenia Aktywnie w domu

Świadczenie „Aktywnie w domu” przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Jest ono najniższe ze wszystkich dofinansowań w ramach programu „Aktywny rodzic”. Są to środki, które mogą uzyskać rodzice, którzy nie kwalifikują się do dofinansowania w ramach obu pozostałych form wsparcia.

Kiedy wnioskować o świadczenie 500 złotych na dziecko

Świadczenie to, w przeciwieństwie np. do świadczenia „aktywny rodzic w pracy” przysługuje bez względu na aktywność zawodową rodziców oraz wymiar i formę ich zatrudnienia. Przyznanie tego świadczenia nie jest również uzależnione od tego, czy dziecko pozostaje w domu, czy też uczęszcza do placówki oświatowej bądź instytucji opieki. Dlatego można się o nie starać również, gdy np. nie jest możliwe uzyskanie świadczenia „Aktywnie w żłobku”. To świadczenie przysługuje bowiem rodzicom na dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego albo jest objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3. rok życia, lub w przypadku gdy niemożliwe, lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4. rok życia. Oznacza to, że świadczenie to nie przysługuje w przypadku, gdy dziecko, które ukończyło 2,5 rok życia, uczęszcza do przedszkola, a nie do żłobka. W takiej sytuacji rodzice mogą jednak skorzystać ze świadczenia „Aktywnie w domu”. Mogą wówczas te środki przeznaczyć np. na pokrycie opłaty za pobyt w przedszkolu.

Podwyżka płacy minimalnej od lipca 2024 – placówki niesamorządowe

Komu nie przysługuje świadczenie Aktywnie w domu

Świadczenie Aktywnie w domu nie przysługuje, jeżeli:

 • wnioskujący jest pozbawiony władzy rodzicielskiej
 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej
 • gdy na dziecko w danym miesiącu przyznano inne szkolenie w programie Aktywny rodzic
 • gdy na dziecko pobrane zostały środki w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego w kwocie 12 tys. złotych

Kiedy można złożyć wniosek o świadczenie 500 złotych na dziecko?

Wniosek można złożyć (najwcześniej) w miesiącu, w którym dziecko kończy dwunasty miesiąc życia.

Aktywnie w domu, gdy opłata żłobkowa jest zbyt wysoka

Ze świadczenia „Aktywnie w domu” mogą skorzystać również rodzice dzieci uczęszczających do żłobka, jeśli wysokość opłaty za pobyt w żłobku uniemożliwia skorzystanie ze świadczenia „Aktywnie w żłobku”.

Nie można łączyć świadczeń w ramach Aktywny rodzic

Trzeba pamiętać, że nie można pobierać kilku świadczeń z programu jednocześnie. Świadczenie „aktywnie w domu” nie przysługuje, jeżeli zostało przyznane świadczenie „aktywni rodzice w pracy” lub „aktywnie w żłobku”.

„Kto Ty jesteś? – Polak mały” – Kto może wnioskować o środki z programu dla przedszkolaków?

Świadczenia w ramach „Aktywny rodzic” dla obcokrajowców

Czy i kiedy obywatele innych państw, np. Ukrainy, przebywający na terenie Polski mogą otrzymać świadczenie w ramach dofinansowania: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku”, oraz „aktywnie w domu”? Do uzyskania w ramach programu uprawnieni są obywatele innych krajów, jeżeli:

 • wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym
 • przebywają na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy
 • posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”
 • zamieszkują z dziećmi na terytorium Polski, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy, na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie