400 plus na dziecko w żłobku. Od 2022 dofinansowanie na objęcie dziecka opieką żłobkową

1000 plus na dziecko i 400 plus na dziecko w żłobku
1000 plus na dziecko i 400 plus na dziecko w żłobku

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym przewiduje dodatkowe świadczenie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Od 2022 roku rodzice otrzymają 1000 złotych miesięcznego dofinansowania. Rodzice dzieci, które nie kwalifikują się do tego programu, mogą skorzystać z programu 400 plus na objęcie dziecka opieką żłobkową. Jakie obowiązki ma w tej kwestii osoba prowadząca żłobek, klub dziecięcy lub opiekun dzienny?

Zobacz też:
Rozliczanie 400 plus. Zwracanie rodzicom nadpłaconej kwoty czesnego. Kiedy? Jak?

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

– MEiN: Jak i gdzie złożymy wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?
– Ustawa z dnia 17 listopada 2021 roku o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. z 2021 r. poz 2270)

400 plus na dziecko w żłobku – WAŻNY TERMIN – 31 grudnia 2021

O obowiązku przekazania danych do wniosku, podmiot prowadzący odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy, lub opiekun dzienny zawiadamia rodziców do dnia 31 grudnia 2021. Więcej o tym na końcu artykułu.

Program Maluch Plus 2023 – kto i na co może otrzymać środki?

1000 plus na drugie i kolejne dziecko

Nowe, przewidziane w Ustawie o rodzinnym kapitale opiekuńczym, świadczenie należne jest od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12 miesięcy. Przysługuje do ostatniego dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ukończy 36. miesięcy.

300 plus. Ruszyły wypłaty wyprawki dla dziecka z programu „Dobry start”

Maksymalnie 12 tysięcy złotych na dziecko

Maksymalna wysokość świadczenia to 12 tysięcy złotych na dziecko. W zależności od decyzji rodziców może być ono wypłacane w kwocie 1000 złotych przez 12 miesięcy lub 500 złotych przez 24 miesiące.

Dokumentacja w przedszkolu niepublicznym. Dokumenty niezbędne i przydatne

Komu nie przysługuje świadczenie 1000 plus?

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej
 • rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko świadczenie zagraniczne o podobnym charakterze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Marnotrawiony kapitał, wypłacany w formie rzeczowej

Dodatkowo też art. 7. mówi, iż w przypadku gdy matka albo ojciec marnotrawią wypłacany im kapitał lub świadczenie wychowawcze, albo wydatkują je niezgodnie z celem, należny kapitał w całości lub w części jest im przekazywany odpowiednio przez kierownika ośrodka pomocy społecznej albo dyrektora centrum usług społecznych w formie rzeczowej, lub w formie opłacania usług.

Wniosek o świadczenie 1000 plus na dziecko

Ustalenie prawa do kapitału oraz jego wypłata następują na wniosek matki albo ojca. Wniosek o świadczenie 1000 plus na dziecko rodzic powinien złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Dotacje oświatowe – błędy i wydatki, których nie można finansować dotacją

Termin składania wniosków 1000 plus

Wnioski dotyczące dofinansowania należy składać w okresie między pierwszym dniem trzeciego miesiąca poprzedzającego miesiąc ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia a ostatnim dniem pierwszego miesiąca przypadającego po miesiącu ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia.

400 plus na objęcie dziecka opieką żłobkową

Na dzieci, które nie zostaną objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym, przysługiwało będzie dofinansowanie 400 plus na objęcie dziecka opieką żłobkową. Chodzi tu między innymi np. o pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie oraz o dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca i po ukończeniu 36. miesiąca życia. Dofinansowanie będzie przeznaczane na pokrycie opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki w wysokości do 400 złotych miesięcznie. Nie jest ono uzależnione od kryterium dochodowego.

Ochrona taryfowa dla odbiorców gazu — szkoły, przedszkola, żłobki. [Wzory oświadczeń]

Od kiedy przysługuje 400 plus na dziecko?

Wniosek o otrzymanie dodatkowych pieniędzy można złożyć w momencie, gdy dziecko zacznie uczęszczać do żłobka. Świadczenie przysługuje od dnia przyjęcia dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego, lub objęcia dziecka opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna – pod warunkiem złożenia wniosku w terminie 2 miesięcy od przyjęcia do żłobka. W pozostałych przypadkach świadczenie przysługuje od dnia złożenia wniosku.

400 plus będzie wypłacane osobom prowadzącym żłobki

400 zł przysługuje rodzicom, ale będzie wypłacane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającemu dziennego opiekuna. Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r, z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r. Pieniądze będą wypłacane do 20. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Nie więcej niż 400 złotych miesięcznie

Dofinansowanie dla żłobka z programu 400 plus nie może być wyższe niż opłata za żłobek. Przez opłatę rozumie się miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Co ważne liczona jest ona z uwzględnieniem przyznanych zniżek i nie wlicza się do niej opłaty za wyżywienie.

Co musi zawierać wniosek o objęcie świadczeniem 400 plus

Wniosek o świadczenie 400 plus, kierowany jest przez rodziców dziecka do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powinien zawierać następujące elementy.

Dane dotyczące wnioskodawcy, w tym:

 • imię i nazwisko
 • datę urodzenia
 • adres miejsca zamieszkania
 • obywatelstwo
 • numer PESEL (w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość)
 • adres poczty elektronicznej
 • numer telefonu

W przypadku wnioskodawcy będącego dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej dyrektorem regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub dyrektorem interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego dodatkowo:

 • nazwę
 • adres
 • NIP i REGON placówki lub ośrodka, którymi kieruje dyrektor

Dane dotyczące dziecka, w tym:

 • imię i nazwisko
 • datę urodzenia
 • obywatelstwo
  numer PESEL (w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość)
 • informacje wynikające z innych dokumentów, w tym oświadczeń, niezbędnych do ustalenia prawa do dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1
 • informację o uczęszczaniu dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego lub objętego opieką dziennego opiekuna ze wskazaniem żłobka lub klubu dziecięcego, do którego dziecko uczęszcza, lub dziennego opiekuna, który sprawuje opiekę nad dzieckiem
 • klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Jak złożyć wniosek o 400 plus?

Wnioski są składane do ZUS wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą:

 • Profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Systemu teleinformatycznego banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną, spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.

Profil informacyjny zakłada Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W przypadku osoby, która nie posiada profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, profil ten zakłada Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Informacje od ZUS za pośrednictwem profilu informacyjnego

Komunikacja osoby składającej wniosek z ZUS-em, w kwestii dofinansowania 400 plus na dziecko w żłobku, odbywać się będzie za pośrednictwem profilu informacyjnego. Informacje mogą też być przekazane przez ZUS za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.

Odmowa lub przyznanie dofinansowania – informacja dla placówki

Informację o przyznaniu albo odmowie przyznania dofinansowania ZUS przekazuje także placówce, lub dziennemu opiekunowi. Informacja zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej wskazany odpowiednio w rejestrze albo w wykazie tych podmiotów.

Odmowa dofinansowania 400 plus – termin odwołania

Decyzja o odmowie dofinansowania wysyłana jest drogą elektroniczną, dlatego zwracam Państwa uwagę, żebyście byli czujni w tej kwestii. Termin odwołania od decyzji wynosi 14 dni od momentu zamieszczenia decyzji w systemie informacyjnym!

WAŻNE TERMINY dotyczące dofinansowania 400 plus na dziecko w żłobku

Do 31 maja 2022.
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 48, do dnia 31 maja 2022 r. prawo do dofinansowania ustala się począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r.

Do 31 marca 2022.
Osoby prowadzące żłobki i kluby dziecięce są obowiązane, do dnia 31 marca 2022 r., do uzupełnienia danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. Podmioty zatrudniające dziennego opiekuna są obowiązane, do dnia 31 marca 2022 r., do uzupełnienia danych zawartych w wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów.

Do 14 stycznia 2022.
Rodzice dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub opieką opiekuna dziennego są obowiązani do przekazania, do dnia 14 stycznia 2022 r., podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającemu opiekuna następujących danych:

 • numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL
 • daty urodzenia rodziców
 • numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek, lub klub dziecięcy

WAŻNE. Do 31 grudnia 2021.
O obowiązku przekazania powyższych danych, podmiot prowadzący odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy zawiadamia rodziców do dnia 31 grudnia 2021

Świadczenie 400 plus kwestie danych osobowych

Podmioty zatrudniające dziennego opiekuna, osoby, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 48, oraz minister właściwy do spraw rodziny przetwarzają dane, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 9–12 ustawy zmienianej w art. 48 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w celu uzupełnienia wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów o te dane.

Przed rozpoczęciem uzupełniania danych, o którym mowa w ust. 1, podmioty zatrudniające dziennego opiekuna oraz osoby, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 48, są obowiązane do przekazania odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a ustawy zmienianej w art. 48, informacji o osobach upoważnionych do przetwarzania danych, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 9–12 ustawy zmienianej w art. 48.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie